มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) 24/10 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16335615001  นางสาวกมลชนก เกตุอ่อน  Miss Kamonchanok Ket-On  
26335615002  นางสาวกรองใจ แก้วชื่น  Miss Krongjai Kaewchuen  
36335615004  นางสาวกัลย์สุดา วงศ์จำปา  Miss Kansuda Wongjumpa  
46335615005  นางสาวกุลธรา จันทร์พุฒ  Miss Kultara Junphut  
56335615006  นางสาวเกศรา มาลาศรี  Miss Kesara Malasri  
66335615007  นางสาวคติกานต์ แก้วงาม  Miss Katikan Kaewngam  
76335615008  นางสาวจิรภา ผุดผ่อง  Miss Jirapa Poodpong  
86335615009  นางสาวจิราวรรณ เนตรแสงศรี  Miss Jirawan Natsangsri  
96335615010  นางสาวชุติสรา แก้วหนู  Miss Chutisara Kaewnu  
106335615011  นางสาวทัศนา วงศกนิษฐ  Miss Thatsana Wongsakanit  
116335615012  นางสาวธัญญาลักษณ์ ปลื้มวงษ์  Miss Thanyalak Pluemwong  
126335615013  นางสาวนงลักษณ์ ทองสุก  Miss Nongluck Thongsuk  
136335615014  นางสาวนลินทิพย์ สุทธิประภา  Miss Narinthip Sutthiprapa  
146335615015  นางสาวนิธิพร ราชเพียแก้ว  Miss Nithiporn Ratphiakaew  
156335615016  นางสาวนิรัชชา มโนวงษ์  Miss Niratcha Manovong  
166335615017  นางสาวประไพพรรณ มุ่งเมือง  Miss Praphaiphan Mungmueang  
176335615018  นางสาวพรนิภา ศรีสกุล  Miss Pronnipa Sreesakul  
186335615019  นางสาวพิมพ์ลภัส บุญนาค  Miss Pimrapas Boonnak  
196335615020  นางสาวฟ้าใส สวัสดี  Miss Fahsai Sawatdee  
206335615022  นางสาวมาริษา นันทนพิบูล  Miss Marisa Nanthanapibool  
216335615023  นางสาวมาริษา โพธิ์ศรี  Miss Marisa Phosri  
226335615024  นางสาวยวิษฐา โลหะพันธ์  Miss Yawittha Lohaphan  
236335615026  นางสาววชิราภรณ์ สุวรรณชื่น  Miss Wachiraporn Suwannachurnt  
246335615027  นางสาววรัญญา สมัญญา  Miss Waranya Samanya  
256335615028  นางสาววลัยพรรณ บุญยืน  Miss Walaiphan Boonyuen  
266335615029  นางสาวศรัณย์พร เพชรคง  Miss Saranporn Phetkong  
276335615030  นางสาวศุภิสรา ดวงดี  Miss Supitsara Duangdee  
286335615031  นางสาวสุประวีณ์ สุวรรณรัตน์  Miss Suprawee Suwannarat  
296335615032  นางสาวอลิษา สอนสามพวง  Miss Alisa Sornsamphuang  
306335615033  นายภาณุวัฒน์ มะยุโรวาศ  Mr. Panuwat Mayurowas  
316335615034  นายอดิศร พระเทพ  Mr. Adisorn Parthep  
326335615062  นางสาวสุพิชชา แก้วหนู  Miss Supicha Kaewnu  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) 24/10 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336335615070  นางสาวชนิดาภา วงศ์จ๋า  Miss Chanidapa Wongja  
346335615073  นางสาวนิธินาถ ชาญชัย  Miss Nithinat Chanchai  
356335615074  นางสาวณิชยา ทิศกระโทก  Miss Nichaya Tidkratok  
366335615075  นางสาวเสาวลักษญ์ กุลภา  Miss Saowarak Kullapa