มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) 24/10 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16335615001  นางสาวกมลชนก เกตุอ่อน  Miss Kamonchanok Ket-On  
26335615002  นางสาวกรองใจ แก้วชื่น  Miss Krongjai Kaewchuen  
36335615004  นางสาวกัลย์สุดา วงศ์จำปา  Miss Kansuda Wongjumpa  
46335615005  นางสาวกุลธรา จันทร์พุฒ  Miss Kultara Junphut  
56335615006  นางสาวเกศรา มาลาศรี  Miss Kesara Malasri  
66335615007  นางสาวคติกานต์ แก้วงาม  Miss Katikan Kaewngam  
76335615008  นางสาวจิรภา ผุดผ่อง  Miss Jirapa Poodpong  
86335615009  นางสาวจิราวรรณ เนตรแสงศรี  Miss Jirawan Natsangsri  
96335615010  นางสาวชุติสรา แก้วหนู  Miss Chutisara Kaewnu  
106335615013  นางสาวนงลักษณ์ ทองสุก  Miss Nongluck Thongsuk  
116335615014  นางสาวนลินทิพย์ สุทธิประภา  Miss Narinthip Sutthiprapa  
126335615015  นางสาวนิธิพร ราชเพียแก้ว  Miss Nithiporn Ratphiakaew  
136335615016  นางสาวนิรัชชา มโนวงษ์  Miss Niratcha Manovong  
146335615017  นางสาวประไพพรรณ มุ่งเมือง  Miss Praphaiphan Mungmueang  
156335615018  นางสาวพรนิภา ศรีสกุล  Miss Pronnipa Sreesakul  
166335615019  นางสาวพิมพ์ลภัส บุญนาค  Miss Pimrapas Boonnak  
176335615020  นางสาวฟ้าใส สวัสดี  Miss Fahsai Sawatdee  
186335615023  นางสาวมาริษา โพธิ์ศรี  Miss Marisa Phosri  
196335615024  นางสาวยวิษฐา โลหะพันธ์  Miss Yawittha Lohaphan  
206335615026  นางสาววชิราภรณ์ สุวรรณชื่น  Miss Wachiraporn Suwannachurnt  
216335615028  นางสาววลัยพรรณ บุญยืน  Miss Walaiphan Boonyuen  
226335615029  นางสาวศรัณย์พร เพชรคง  Miss Saranporn Phetkong  
236335615032  นางสาวอลิษา สอนสามพวง  Miss Alisa Sornsamphuang  
246335615033  นายภาณุวัฒน์ มะยุโรวาศ  Mr. Panuwat Mayurowas  
256335615034  นายอดิศร พระเทพ  Mr. Adisorn Parthep  
266335615062  นางสาวสุพิชชา แก้วหนู  Miss Supicha Kaewnu  
276335615070  นางสาวชนิดาภา วงศ์จ๋า  Miss Chanidapa Wongja  
286335615073  นางสาวนิธินาถ ชาญชัย  Miss Nithinat Chanchai  
296335615074  นางสาวณิชยา ทิศกระโทก  Miss Nichaya Tidkratok  
306335615075  นางสาวเสาวลักษญ์ กุลภา  Miss Saowarak Kullapa