มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) 24/11 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16335615003  นางสาวกัลญาลักษณ์ บุญถึง  Miss Kunyalak Buntung  
26335615021  นางสาวภาวินี มาลัย  Miss Pawinee Malai  
36335615025  นางสาวรัตนาภรณ์ คำกอง  Miss Rattanaporn Khamkong  
46335615035  นางสาวกัณฑิมา นาคมี  Miss Kantima Nakmee  
56335615036  นางสาวกันยา จันทะบุรี  Miss Kanya Chanthaburee  
66335615037  นางสาวกาญจนา แหเทศ  Miss Kanchana Haethet  
76335615038  นางสาวจรรยาพร บุญช่วย  Miss Janyaporn Boonchuay  
86335615039  นางสาวชุติภรณ์ ด้วงฟู  Miss Chutiporn Daungfoo  
96335615040  นางณภษร ธาราวริชสกุล  Mrs. Napasorn Tarawaritsakul  
106335615041  นางสาวณัฏฐนันญ์ เหมือนเพชร  Miss Natthanun Mueanphet  
116335615042  นางสาวณัฐกุล วิจารณ์พล  Miss Nattakun Wijarnphon  
126335615043  นางสาวณัฐสุดา ภู่พันธ์  Miss Natsuda Phoopan  
136335615044  นางสาวธนาวดี สิงห์เพชร  Miss Tanawadee Singphet  
146335615045  นางสาวนลพรรณ วิภาจักษณกุล  Miss Nonlaphan Wiphajaksanakol  
156335615046  นางสาวนันทนัช อ่อนจันทร์  Miss Nantanat Onjan  
166335615047  นางสาวน้ำทิพย์ หลวงนุช  Miss Namthip Luangnuch  
176335615048  นางสาวนิตยา เที่ยงมณี  Miss Nittaya Tiangmanee  
186335615049  นางสาวบัวชมพู ขุนพินิจ  Miss Buachompoo Kunpinit  
196335615050  นางสาวปนัดดา ตันอินทร์  Miss Panatda Tun-In  
206335615051  นางสาวประกายรัตน์ แป้นคล้าย  Miss Prakayrat Panekhai  
216335615052  นางสาวพิชชา เกตุพุ่ม  Miss Pitcha Katpum  
226335615053  นางสาวรัชนก อยู่ทุ่ง  Miss Ratchanok Yoothung  
236335615054  นางสาวฤทัยชนก จิตรสมัคร  Miss Ruethaichanok Chitsamak  
246335615055  นางสาววรกมล โคกทอง  Miss Worakamon Kokthomg  
256335615056  นางสาววาสนา คำผิว  Miss Wassana Khampiw  
266335615057  นางสาววิภาวรรณ ปาณะดิษ  Miss Wipawan Panadit  
276335615058  นางสาวศวิตา เปียอินทร์  Miss Sawita Pia-In  
286335615059  นางสาวสิริรัตน์ อักษรศรี  Miss Sirirat Aksonsri  
296335615060  นางสาวสุกัญญา ศรีชาติ  Miss Sukanya Srichat  
306335615061  นางสาวสุธาสินี ชำนาญเสือ  Miss Suthasini Chamnansua  
316335615063  นางสาวสุภัสสรา หนองหลวง  Miss Suphatsara Nongluang  
326335615064  นางสาวสุวิชาดา บัวด้วง  Miss Suwichada Buaduang  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) 24/11 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336335615065  นางสาวหทัยชนก พัดฉา  Miss Hathaichanok Patcha  
346335615066  นางสาวอินทิรา คงมา  Miss Aintira Khongma  
356335615068  นางสาวไอษญา ตะราษี  Miss Isaya Tarasi  
366335615069  นางสาวพรรณภัส ราชะพริ้ง  Miss Phannaphat Rachaphring  
376335615071  นายกันตินันท์ ศรีพจน์  Mr. Kantinunt Sripod  
386335615072  นายบัณฑิต เขียวสนั่น  Mr. Bundit Kheawsanun  
396335615076  นายฉัตรชัย กิจทร  Mr. Chadchai Kidtorn  
406335615077  นายวัชระ ขุนประเสริฐ  Mr. Watchara Khunprasret  
416335615078  นายพงศกร กันแต่ง  Mr. Phongsagon Kantang