มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) 24/11 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16335615003  นางสาวกัลญาลักษณ์ บุญถึง  Miss Kunyalak Buntung  
26335615012  นางสาวธัญญาลักษณ์ ปลื้มวงษ์  Miss Thanyalak Pluemwong  
36335615021  นางสาวภาวินี มาลัย  Miss Pawinee Malai  
46335615025  นางสาวรัตนาภรณ์ คำกอง  Miss Rattanaporn Khamkong  
56335615035  นางสาวกัณฑิมา นาคมี  Miss Kantima Nakmee  
66335615036  นางสาวกันยา จันทะบุรี  Miss Kanya Chanthaburee  
76335615037  นางสาวกาญจนา แหเทศ  Miss Kanchana Haethet  
86335615040  นางณภษร ฉัตรอารักษ์  Mrs. Napasorn Chatarrak  
96335615041  นางสาวณัฏฐนันญ์ เหมือนเพชร  Miss Natthanun Mueanphet  
106335615042  นางสาวบุรัสกร วิจารณ์พล  Miss Buratsakon Wijarnphon  
116335615043  นางสาวณัฐสุดา ภู่พันธ์  Miss Natsuda Phoopan  
126335615044  นางสาวธนาวดี สิงห์เพชร  Miss Tanawadee Singphet  
136335615045  นางสาวนลพรรณ วิภาจักษณกุล  Miss Nonlaphan Wiphajaksanakol  
146335615046  นางสาวนันทนัช อ่อนจันทร์  Miss Nantanat Onjan  
156335615047  นางสาวน้ำทิพย์ หลวงนุช  Miss Namthip Luangnuch  
166335615048  นางสาวนิตยา เที่ยงมณี  Miss Nittaya Tiangmanee  
176335615049  นางสาวบัวชมพู ขุนพินิจ  Miss Buachompoo Kunpinit  
186335615050  นางสาวปนัดดา ตันอินทร์  Miss Panatda Tun-In  
196335615051  นางสาวประกายรัตน์ แป้นคล้าย  Miss Prakayrat Panekhai  
206335615052  นางสาวพิชชา เกตุพุ่ม  Miss Pitcha Katpum  
216335615053  นางสาวรัชนก อยู่ทุ่ง  Miss Ratchanok Yoothung  
226335615054  นางสาวฤทัยชนก จิตรสมัคร  Miss Ruethaichanok Chitsamak  
236335615055  นางสาววรกมล โคกทอง  Miss Worakamon Kokthomg  
246335615056  นางสาววาสนา คำผิว  Miss Wassana Khampiw  
256335615057  นางสาววิภาวรรณ ปาณะดิษ  Miss Wipawan Panadit  
266335615058  นางสาวศวิตา เปียอินทร์  Miss Sawita Pia-In  
276335615059  นางสาวสิริรัตน์ อักษรศรี  Miss Sirirat Aksonsri  
286335615060  นางสาวสุกัญญา ศรีชาติ  Miss Sukanya Srichat  
296335615063  นางสาวสุภัสสรา หนองหลวง  Miss Suphatsara Nongluang  
306335615064  นางสาวสุวิชาดา บัวด้วง  Miss Suwichada Buaduang  
316335615065  นางสาวหทัยชนก พัดฉา  Miss Hathaichanok Patcha  
326335615066  นางสาวอินทิรา คงมา  Miss Aintira Khongma  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) 24/11 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336335615068  นางสาวไอษญา ตะราษี  Miss Isaya Tarasi  
346335615069  นางสาวพรรณภัส ราชะพริ้ง  Miss Phannaphat Rachaphring  
356335615071  นายกันตินันท์ ศรีพจน์  Mr. Kantinunt Sripod  
366335615072  นายบัณฑิต เขียวสนั่น  Mr. Bundit Kheawsanun  
376335615077  นายวัชระ ขุนประเสริฐ  Mr. Watchara Khunprasret