มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) 24/05 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16335242002  นางสาวนภณัฐ หมื่นแพน  Miss Noppnat Muenphaen  
26335242003  นางสาวประทุมพร พุ่มพวง  Miss Prathumporn Phumpuang  
36335242004  นางสาวลลิตา ทะยอม  Miss Lalita Thayom  
46335242006  นางสาววิดารัตน์ นุ่มเกลี้ยง  Miss Vldarat Numgang  
56335242007  นางสาวเศรษฐินี ตรีอินทร์  Miss Setthinee Teein  
66335242008  นางสาวสุภัทรา ประพัตร  Miss Supattra Praphat  
76335242009  นางสาวอภิญญา สังโส  Miss Apinya Sangso  
86335242011  นายดิเรก นาคทองแดง  Mr. Direk Nakthongdang  
96335242012  นายพชรพงศ์ สร้อยเพ็ชร์  Mr. Pacharapong Soipet