มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 24/02 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16335250001  นางสาวจันทร์จิรา จิตรทรัพย์  Miss Chanjira Chitsap  
26335250002  นางสาวลลิตา แหวนประดับ  Miss Lalita Veanpradub  
36335250003  นายกานต์ ปรางทอง  Mr. Kan Prangthong  
46335250004  นายคามินทร์ เพิกเดช  Mr. Kamin Perkdech  
56335250005  นายฉัตรมงคล รักธัญกรณ์  Mr. Chatmongkol Rakthanyakron  
66335250006  นายชัยวัฒน์ จันทร์มา  Mr. Chaiwat Janma  
76335250007  นายเชษฐา ประดิษฐ์ศิลา  Mr. Chattha Pradissila  
86335250008  สิบโทณัฐพงศ์ ธรรมตถา  Cpl. Nattapong Thommatatha  
96335250009  นายเดชาพล เนตรขำ  Mr. Dechaphon Netkham  
106335250010  นายเดชาวัตร เนตรขำ  Mr. Dechawat Netkham  
116335250011  นายธิชากรณ์ สบเหมาะ  Mr. Thichakon Sobmao  
126335250012  นายนครินทร์ แมลงภู่  Mr. Nakkarin Malangphu  
136335250013  สิบโทพันธกานต์ บัวศรี  Cpl. Phanthakan Busri  
146335250014  สิบโทพิเชฐ เพ็ชรรัตน์  Cpl. Pichet Petcharat  
156335250015  นายพิศลย์ กลิ่นหอม  Mr. Pison Klinhom  
166335250016  นายพีระเดช จุลพฤกษ์  Mr. Peeladech Junlapheuk  
176335250017  สิบเอกศิวกร กันขัน  Sgt. Siwakorn Kankhan  
186335250018  จ่าอากาศเอกศุภกร เสรพล  Sgt. Supakornn Seraphon  
196335250019  นายสราวุธ เวรุริยะ  Mr. Sarawut Waruriya  
206335250020  นายสุรวิชญ์ นาคเอี่ยม  Mr. Surawit Nakaem  
216335250021  นายรณกร โทนะพัน  Mr. Ronnakorn Thonaphan  
226335250022  สิบตรีพงษ์ศิริ แสงหล้า  Pfc. Pongsiri Sanglah  
236335250023  นายธนาธิป เรือนเพ็ชร์  Mr. Thnathip Ruanphet