มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 24/01 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16335252001  นางสาวเพ็ญนภา เนียมจันทร์  Miss Pennapa Niamchan  
26335252003  นายเกื้อกูล บัวหลวง  Mr. Kueakun Bualuang  
36335252004  นายจุติพงษ์ คงปราบ  Mr. Jutipong Kongprab  
46335252005  นายเชตะวัน ม่วงสวน  Mr. Chetawan Muangsuan  
56335252006  นายธนสุข สำราญญาติ  Mr. Thanasuk Samlanyat  
66335252007  นายนันทพงศ์ มีเครือเอี่ยม  Mr. Nantaphong Meekuraurm  
76335252008  นายพีรพงษ์ เอี่ยมยอด  Mr. Phiraphong Aiamyod  
86335252011  นายวีระเชษฐ์ ฉิมสา  Mr. Weerachet Chimsa  
96335252012  นายสมโภชน์ ปัตวัติ  Mr. Sopot Pattawat  
106335252013  นายสิทธิพนธ์ ผุดเหล็ก  Mr. Sitthiphon Phutlek