มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 24/01 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16335252001  นางสาวเพ็ญนภา เนียมจันทร์  Miss Pennapa Niamchan  
26335252002  นางสาวศิริพร เผือกวงษ์  Miss Siriporn Puakwong  
36335252003  นายเกื้อกูล บัวหลวง  Mr. Kueakun Bualuang  
46335252004  นายจุติพงษ์ คงปราบ  Mr. Jutipong Kongprab  
56335252005  นายเชตะวัน ม่วงสวน  Mr. Chetawan Muangsuan  
66335252006  นายธนสุข สำราญญาติ  Mr. Thanasuk Samlanyat  
76335252007  นายนันทพงศ์ มีเครือเอี่ยม  Mr. Nantaphong Meekuraurm  
86335252008  นายพีรพงษ์ เอี่ยมยอด  Mr. Phiraphong Aiamyod  
96335252009  นายภาณุพงษ์ เอี่ยมเหม็น  Mr. Phanuphong Aiammen  
106335252010  นายลักสนะ พินิจ  Mr. Laksana Phinit  
116335252011  นายวีระเชษฐ์ ฉิมสา  Mr. Weerachet Chimsa  
126335252012  นายสมโภชน์ ปัตวัติ  Mr. Sopot Pattawat  
136335252013  นายสิทธิพนธ์ ผุดเหล็ก  Mr. Sitthiphon Phutlek