มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 24/03 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16335253001  นางสาวนันท์นภัส ศิริมหาวิรุฬห์กร  Miss Nannaphat Sirimahawiroonkron  
26335253002  นางสาวไพรินทร์ ปั้นรูป  Miss Pairin Panrup  
36335253004  นางสาวรสสุคนธ์ ปั้นรูป  Miss Rossukon Panroop  
46335253005  นางสาวลัคนา สุพาวาณิชย์  Miss Lukkana Supawanit  
56335253006  นางสาววรพร สุขแสงเปล่ง  Miss Worraporn Suksangpleng  
66335253007  นายฐตพนธ์ ไชยโอชะ  Mr. Thatapon Chaiya-Ocha  
76335253008  นายณัฐชนน อุดมพรพนารักษ์  Mr. Nutchanon Udomphonphanarak  
86335253009  นายดนัย จำปาหวาย  Mr. Danai Jampawai  
96335253010  นายพิชญะ เขตขาม  Mr. Pitchaya Ketkham  
106335253012  นายวรเดช คำเขียว  Mr. Woradet Khumkhiew  
116335253013  นายวิชาญ ศรีสวัสดิ์  Mr. Wichan Srisawat  
126335253014  นายพีรยุทธ ใจตุละ  Mr. Pirayut Jaitula  
136335253015  นายปัญจพล วงษาพันธ์  Mr. Panjaphno Wongsapan  
146335253016  นายทัตภูมิ ขวัญเมือง  Mr. Thattaphum Khwanmueang  
156335253017  นางสาววิรินดา รอดสิน  Miss Wirinda Rodsin  
166335253018  นายธัญพิสิษฐ์ ผิวอ่อนดี  Mr. Thanphisit Phiwondee  
176335253020  นางสาวณัฏฐนิช บวบดี  Miss Natthanich Boubdee  
186335253021  นางสาวนุชจรี น้อยเขียว  Miss Nuchjaree Noikhiaw