มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) หลักสูตรวิชาชีพครู 24/51 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (Graduate Diploma (Teaching Profession)) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16336116001  นางสาวกมลรัตน์ ทองเพชร  Miss Kamonrat Thongphet  
26336116002  นางสาวกฤติยาภรณ์ สมวงษ์  Miss Kittiyaporn Somwong  
36336116003  นางสาวกานต์ระวี พันธุ์ศิริ  Miss Kanrawee Phansiri  
46336116004  นางสาวกานตรัตน์ มาทอง  Miss Kantarat Mathong  
56336116005  นางสาวจิราภรณ์ เตชะเสน  Miss Jiraporn Tachasen  
66336116006  นางสาวชญานี อุดมสุข  -  
76336116007  นางสาวชุดาพร ศรีวิรัตน์  Miss Chudaporn Sriwirat  
86336116008  นางสาวณัฏฐ์ฐกาญต์ นราศรียากร  Miss Natthakan Narasriyakorn  
96336116009  นางสาวทับทิม โพธิ์พุฒ  Miss Tabtim Phophut  
106336116010  นางสาวนาตาชา พุทธกิจ  Miss Natacha Phutthakit  
116336116011  นางสาวนิชานาถ ประทุมมาตร  -  
126336116012  นางสาวนิภาพร อิ่มพิทักษ์  Miss Nipaporn Impitak  
136336116013  นางสาวนิศาชล อ่อนศรีดอนทอง  Miss Nisachon Onsridonthong  
146336116014  นางสาวนิศารัตน์ ปลาเงิน  Miss Nisarat Plangoen  
156336116015  นางสาวปนัดดา แนมมณี  Miss Panadda Naemmanee  
166336116016  นางสาวมุขสุดา บำรุงดิลก  Miss Mooksuda Bumrungdilok  
176336116017  นางสาวยุพารัตน์ สุขคง  Miss Yuparat Sukkong  
186336116018  นางสาวรัชนีกร คำศรีแก้ว  Miss Radchaneekon Kumseekeaw  
196336116019  นางสาววาสนา ขอนขะจาว  Miss Wasana Khonkhajaw  
206336116020  นางสาววิลาวัลย์ อ่วมเพ็ชร์  Miss Wilawan Ouamphet  
216336116021  นางสาวสุนิษา ฮู่ลอยลี  Miss Sunisa Huloilee  
226336116022  นางสาวอภิญญา คงสุขศรี  Miss Apinya Kongsuksri  
236336116023  นางสาวอารีย์ ลึแฮ  Miss Aree Luehae  
246336116024  นายกิตติพงศ์ แก้วเกตุ  Mr. Kittipong Kaewket  
256336116025  นายณัฐพล ฤทธิคุปต์  Mr. Natthaphon Ritthikhup  
266336116026  นายณัฐพล หอกุล  Mr. Nattapon Horkul  
276336116027  นายณัฐวัตร ราชปวนยูร  Mr. Nattawat Ratpuanyoon  
286336116028  นายประกาศิต มณีโชติ  Mr. Pragasit Maneechot  
296336116029  นายพงศ์สิริ น้อยอามาตย์  -  
306336116030  นายสิริราช ธรรมโกศล  Mr. Siriraj Thammakoson