มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) หลักสูตรวิชาชีพครู 24/52 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (Graduate Diploma (Teaching Profession)) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16336116031  นางสาวกชพร ชาญเชี่ยววิทยา  Miss Kotchaporn Chancheawwittaya  
26336116032  นางสาวกมลชนก ดวงสันติสุข  Miss Kamonchanok Duangsantisook  
36336116033  นางสาวกัญญาลักษณ์ โตเติมวงศ์  Miss Kunyalack Totermwong  
46336116034  นางสาวแคทรียา เสนา  Miss Kataliya Sena  
56336116035  นางสาวจุลณีย์ บุญมี  Miss Chunlanee Boonmee  
66336116036  นางชัชฎาภรณ์ พุ่มนวล  Mrs. Chatchadaporn Pumnual  
76336116037  นางสาวธิดา กล่อมกล่ำนุ่ม  Miss Tida Klomklumnoom  
86336116038  นางสาวนารีรัตน์ ตนภู  Miss Nareerat Tonpoo  
96336116039  นางสาวผาทอง อุ่นฟ้า  Miss Phathong Ounfa  
106336116040  นางสาวพรรษชล ภัทรกุลพงษ์  Miss Phatsachon Pattarakulpong  
116336116041  นางสาวพรสุภา โพธิ์มี  Miss Pornsupa Pomee  
126336116042  นางสาวเพ็ญศิริ บริสุทธิ์  Miss Pensiri Borisut  
136336116043  นางสาวรัตนาภรณ์ รัตนะธรรม  Miss Rattanaphorn Rattanatham  
146336116044  นางสาววรัญญา ครอนฟร์อด  Miss Warunya Cornford  
156336116045  นางสาววิลาสินี ผิวอ่อนดี  Miss Wilasinee Piwondee  
166336116046  นางสาวศรีสุดา เคนสีแก้ว  -  
176336116047  นางสาวศศิประภา เจริญรัมย์  Miss Sasiprapha Charoenram  
186336116048  นางสาวสุชานันท์ ปันแดน  Miss Suchanan Pandan  
196336116049  นางสาวเสาว์พัตน์ อินนันตะ  Miss Saowapat Innunta  
206336116050  นางสาวเสาวลักษณ์ พุกกะชา  Miss Saowalak Phukkacha  
216336116051  นางสาวอรวรา เงินชุ่ม  Miss Onwara Ngoenchum  
226336116052  นางสาวอ้อ จรเอม  Miss Aor Jorn-Em  
236336116053  นายกฤษณพล ขาวป้อม  Mr. Kitsanapon Khowpom  
246336116054  นายธนาคาร ไชยสมบูรณ์  Mr. Tanakan Chaisomboon  
256336116055  นายธวัชชัย นาคนวล  Mr. Thawatchai Naknual  
266336116056  นายนที มะนาวหวาน  Mr. Natee Manawwan  
276336116057  นายภัทรพงศ์ จันทร์น้อย  Mr. Patarapong Junnoy  
286336116058  นายวิสุทธิพงษ์ ดวงตา  Mr. Visuttipong Duangta  
296336116059  นายวีรชัย จันทร์โต  -  
306336116060  นายโสฬส ทองฟัก  Mr. Solos Thongfak