มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) หลักสูตรวิชาชีพครู 24/53 กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (Graduate Diploma (Teaching Profession)) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16336116061  นางสาวคณึงนิตย์ เมฆโต  Miss Khanuengnit Mekto  
26336116062  นางสาวจิราวดี บุญปวง  Miss Jiravadee Bunpung  
36336116063  นางสาวฉัตรสมร กุศลช่วย  Miss Chatsamon Kuchoncay  
46336116064  นางสาวฐิตินันท์ รอบุญ  Miss Thitinan Rawboon  
56336116065  นางสาวณัชชา โป่งแยง  Miss Natcha Pongyaeng  
66336116066  นางสาวณัฐสุภา กี่สง่า  Miss Nattasupa Keesanga  
76336116067  นางสาวทัศยา วรรธนเศรณี  Miss Tassaya Wattanaseranee  
86336116068  นางธนพร ผอบทิพย์  Mrs. Thanapond Paoptip  
96336116069  นางสาวนภาพร อบจีน  Miss Naphaphon Opchin  
106336116070  นางสาวนฤมล จุ่นคง  Miss Narumon Junkong  
116336116071  นางสาวนันทิรา บริคุต  Miss Nuntira Borikut  
126336116072  นางสาวนิศารัตน์ ไม้สนธิ์  Miss Nisarat Maison  
136336116073  นางสาวบุสราคำ เพ็งโอ  Miss Butsarakham Phengao  
146336116074  นางสาวปณัฐฎา แหวนหล่อ  Miss Panutda Waenlor  
156336116075  นางสาวปาริฉัตร จันทัพ  Miss Parichat Chanthub  
166336116076  นางสาวปุริมปรัชญ์ คำชนแดน  Miss Purimprat Khamchondaen  
176336116077  นางสาวพรนภา ปานถม  Miss Phonnapha Panthom  
186336116078  นางสาวพรพรรณ สุวรรณภพ  Miss Pornpan Suwannaphob  
196336116079  นางสาวภัทราพร เอี่ยมโอน  Miss Patraporn Aimon  
206336116080  นางสาววราภรณ์ หงษ์เหิร  Miss Waraporn Honghoen  
216336116081  นางสาววิภาวี พิลึก  Miss Vipavee Philuek  
226336116082  นางสาววิสาขา คัมภีร์  Miss Wisakha Khampee  
236336116083  นางสาวสุกฤตา สุขประเสริฐ  Miss Sukritta Sukprasert  
246336116084  นางสาวสุธิดา พรมสา  Miss Suthida Pomsa  
256336116085  นางสาวสุรีย์พร คำวงษ์  Miss Sureeporn Khamwong  
266336116086  นายจีรพัฒน์ เมฆพัฒน์  Mr. Jeeraphat Mekkaphat  
276336116087  นายณัฐพล กาศคำสุข  Mr. Nattapon Kadkamsuk  
286336116088  นายมงคล จิ๋วพุ่ม  Mr. Mongkol Jiwpum  
296336116089  นายราชภัฏ อำนาจ  Mr. Ratchaphat Amnat  
306336116090  นายอริศรุต คดคง  Mr. Arisarut Khodkhong