มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) หลักสูตรวิชาชีพครู 24/54 กลุ่ม (Sec) 4
ระดับปริญญา (Degree) ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (Graduate Diploma (Teaching Profession)) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16336116091  นางสาวกัญญาภัค มีสิน  Miss Kanyapak Meesin  
26336116092  นางสาวขันเงิน ซะซู  Miss Khanngein Chachu  
36336116093  นางสาวจรรยพร จาดไทย  Miss Janyaporn Jadthai  
46336116094  นางสาวจรีพร กอนไธสง  Miss Jarepron Konthisong  
56336116095  นางสาวชนิสรา อิ่มปรีชา  Miss Chanisara Impreecha  
66336116096  นางสาวโชติกา กาวิน  Miss Chotika Kawin  
76336116097  นางสาวณธษา เทพหลวงวงค์  Miss Nathasa Thepluangwong  
86336116098  นางสาวณิชกานต์ ขีดวัน  Miss Nitchakan Khedwan  
96336116099  นางสาวเบญจมาภรณ์ ชูเชิด  Miss Benjamaporn Chuchead  
106336116100  นางสาวปรัชญานี คำจริง  Miss Pratchayanee Kumjing  
116336116101  นางสาวปวีณรัตน์ สิริธนาเรือง  Miss Paweenarat Sirithanaruang  
126336116102  นางสาวปิยวรรณ วิวัฒนชัย  Miss Piyawan Wiwattanachai  
136336116103  นางสาวพัชราวดี ทองเป้า  Miss Phatcharawadi Thongpao  
146336116104  นางสาวรัชดาพร บริสุทธิ์  Miss Ratchadaporn Borisut  
156336116105  นางสาวรัตนากร กันเกตุ  Miss Rattanakorn Kanket  
166336116106  นางสาววันวิสา จาดพันธ์อินทร์  Miss Wanvisa Jadpanin  
176336116107  นางสาวสุธาทิพย์ ลอยทับเลิศ  Miss Suthathip Loytablaet  
186336116108  นางสาวสุภารัตน์ เขื่อนสี่  Miss Suparat Kuensee  
196336116109  นางสาวสุวรรณา เกบุ้ย  Miss Suwanna Kebui  
206336116110  นางสาวหทัยรัตน์ จันทร์ทึง  -  
216336116111  นางอธิชา มวลพรหม  Mrs. Athicha Mualprom  
226336116112  นางสาวอนุสรา บุญประสิทธิ์  Miss Anutsara Boonprasit  
236336116113  นางสาวไอสยา ตั้งสถาพรนิตย์  Miss Aisaya Tangsatapornnit  
246336116114  นายจอมชัย ชัยรัตน์  Mr. Jomchai Chairat  
256336116115  นายจักรกฤษณ์ เพียรทอง  Mr. Chakrkrit Paenthong  
266336116116  นายชัยวัฒน์ สีนวนแตง  Mr. Chaiwat Sinuantang  
276336116117  นายพิพัฒน์ เกษหอม  Mr. Phiphatn Kethom  
286336116118  นายภูมินทร์ โกสุม  Mr. Pumin Gosum  
296336116119  นายสามารถ เที่ยงคงมา  Mr. Samart Thiangkongma  
306336116120  นายอภิสิทธิ์ โตมี  Mr. Apisit Tomee