มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบริหารการศึกษา (Educational Administration) แผน ก2 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16367101001  นางจันทร์วิภา ฟานเดอมัวเลอโบร๊ค  Mrs. Janwipa Vandemeulebroecke  
26367101002  นางสาวช่อทิพย์ มงคลธวัช  Miss Chothip Mongkolthawat  
36367101003  นางสาวณัฐสิรี เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา  Miss Natsiree Dechatiwongnaayutthaya  
46367101004  นางสาววันวรุณ นาคดี  Miss Wanvarun Nakdee  
56367101005  นางสาวศิริรัตน์ อินดี  Miss Sirirat Indee  
66367101006  นางสาวษุรพีฐ์ บุญคง  Miss Suraphi Boonkpng  
76367101007  นางสาวหทัยชนก สิงห์คำ  Miss Hataichanok Singkham  
86367101008  นางสาวอริญรดา ทศเทียน  Miss Arinrada Thodthian  
96367101009  นายกรศิลป์ ชมพูชัย  Mr. Kornsin Chompuchai  
106367101010  นายฐานพัฒน์ ไกรศร  Mr. Thanaphat Kaison  
116367101011  นายธนวัฒน์ กองแก้ว  Mr. Tanawat Kongkaew  
126367101012  นายปราสาท จุลพวก  Mr. Prasat Chulaphuak  
136367101013  นายปริวัตร ศรสุรินทร์  Mr. Pariwatra Sosurintra  
146367101014  นายภูริพัฒน์ สำรีดี  Mr. Phuripat Samreedee  
156367101031  นางสาวนริศรา ประศาสตร์ศิลป์  Mss Naritsara Prasartsil