มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบริหารการศึกษา (Educational Administration) แผน ก2 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16367101001  นางจันทร์วิภา ฟานเดอมัวเลอโบร๊ค  Mrs. Janwipa Vandemeulebroecke  
26367101002  นางสาวช่อทิพย์ มงคลธวัช  Miss Chothip Mongkolthawat  
36367101003  นางสาวณัฐสิรี เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา  Miss Natsiree Dechatiwongnaayutthaya  
46367101005  นางสาวศิริรัตน์ อินดี  Miss Sirirat Indee  
56367101007  นางสาวหทัยชนก สิงห์คำ  Miss Hataichanok Singkham  
66367101008  นางสาวอริญรดา ทศเทียน  Miss Arinrada Thodthian  
76367101009  นายกรศิลป์ ชมพูชัย  Mr. Kornsin Chompuchai  
86367101010  นายฐานพัฒน์ ไกรศร  Mr. Thanaphat Kaison  
96367101012  นายปราสาท จุลพวก  Mr. Prasat Chulaphuak  
106367101013  นายปริวัตร ศรสุรินทร์  Mr. Pariwatra Sosurintra  
116367101014  นายภูริพัฒน์ สำรีดี  Mr. Phuripat Samreedee  
126367101019  นางสาวศุภนิดา อินทร์สุข  Miss Supanida Insuk  
136367101022  นายกัมปนาท คำอ่อน  Mr. Kampanat Kham-On  
146367101026  นายวรวิทย์ หอมวงษ์  Mr. Worawit Homwong  
156367101031  นางสาวนริศรา ประศาสตร์ศิลป์  Mss Naritsara Prasartsil