มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบริหารการศึกษา (Educational Administration) แผน ข. กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16367101004  นางสาววันวรุณ นาคดี  Miss Wanvarun Nakdee  
26367101006  นางสาวษุรพีฐ์ บุญคง  Miss Suraphi Boonkpng  
36367101011  นายธนวัฒน์ กองแก้ว  Mr. Tanawat Kongkaew  
46367101015  นางสาวกนกวรรณ พรหมมา  Miss Kanokwan Phromma  
56367101016  นางสาวเฟื่องลดา สุยะนา  Miss Fuenglada Suyana  
66367101017  นางสาวเมชุดา พุ่มมาลา  Miss Meychuda Pummala  
76367101018  นางสาวศิริกุล แสงศรี  Miss Sirikul Sangsree  
86367101020  นางสาวสกุลรัตน์ พรมกลิ้ง  Miss Sakunrat Promkling  
96367101023  นายณัฐพงศ์ ศรีโพธิ์  Mr. Nattapong Sripho  
106367101024  นายธนรวิทย์ รอดปั้น  Mr. Tanaravit Rotpan  
116367101025  นายพงษ์ดนัย พิณชนะ  Mr. Pongdanai Pinchana  
126367101027  นายวินัย ทาพันธ์  Mr. Winai Thaphan  
136367101028  นายสัณห์ชัย สิริปิยานนท์  Mr. Sunchai Siripiyanon  
146367101029  นายชุติพนธ์ ไชยเวช  Mr. Chutiphon Chaiyawech  
156367101030  นางแก้วกัลยาณี ใจสมัคร  Mrs. Keawkalayanee Jaisamak