มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) หลักสูตรและการสอน (Curriculum and Instruction) แผน ก2 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16367121001  นางสาวชฎาพร สุขสงค์  Miss Chadaphorn Suksong  
26367121002  นางสาวปรภา ทองบุรี  Miss Porrapha Thongburi  
36367121003  นางสาวภคมน นิ่มน้อย  Miss Phakhamon Nimnoi  
46367121004  นางสาววิชุอร ทองทา  Miss Vichuon Thongtha  
56367121005  นางสาวศิริลักษณ์ เกษวิริยะการ  Miss Sirilux Kasviriyakran  
66367121006  ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุณัฐกุล มีพยุง  Acting Sub Lt. Sunattakul Meephayung  
76367121007  นายพีรเดช บุญรอด  Mr. Peeradech Boonrod