มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) หลักสูตรและการสอน (Curriculum and Instruction) แผน ก2 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16367121001  นางสาวชฎาพร สุขสงค์  Miss Chadaphorn Suksong  
26367121004  นางสาววิชุอร ทองทา  Miss Vichuon Thongtha  
36367121006  ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุณัฐกุล มีพยุง  Acting Sub Lt. Sunattakul Meephayung  
46367121007  นายพีรเดช บุญรอด  Mr. Peeradech Boonrod