มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการประยุกต์ (Applied Management) แผน ก2 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16367605001  นางสาวจุฑามณี คุณชาไพร  Miss Juthamanee Khunchapai  
26367605002  นางสาวศุภพรพรรณ สังข์ทอง  Miss Supaponpan Sungthong  
36367605003  นางสาวสุธาสินี สารทอง  Miss Sutasinee Sarnthong  
46367605004  นางสาวสุภาพร กลิ่นนาค  Miss Supaporn Klinnak  
56367605005  นายพฤกษ์ ภู่เพ็ชร์  Mr. Phruek Pupet  
66367605006  นายพิสิษฐ์ พิชญ์สิริทรัพย์  Mr. Pisit Pitsirisub  
76367605008  นางสาวมัณยาภา ขำแก้ว  Miss Munnayapa Khamkaew  
86367605009  นางสาวลภัสรดา กลมพุก  Miss Lapathrada Klompuk  
96367605010  นางสาวสกุลณี อภัย  Miss Sakunnee Apai  
106367605012  นายคุณากร สืบสายอ่อน  Mr. Khunakon Suepsaion  
116367605013  นายพีระศักดิ์ แคล้วสูงเนิน  Mr. Peerasak Klavsungnern  
126367605014  นายวสันตพรรษ อมรไพรศาล  Mr. Wasantaphat Amonphaisan