มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการประยุกต์ (Applied Management) แผน ก2 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16367605001  นางสาวจุฑามณี คุณชาไพร  Miss Juthamanee Khunchapai  
26367605002  นางสาวศุภพรพรรณ สังข์ทอง  Miss Supaponpan Sungthong  
36367605003  นางสาวสุธาสินี สารทอง  Miss Sutasinee Sarnthong  
46367605004  นางสาวสุภาพร กลิ่นนาค  Miss Supaporn Klinnak  
56367605005  นายพฤกษ์ ภู่เพ็ชร์  Mr. Phruek Pupet  
66367605006  นายพิสิษฐ์ พิชญ์สิริทรัพย์  Mr. Pisit Pitsirisub