มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการประยุกต์ (Applied Management) แผน ข กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16367605007  นางสาวปุณยาพร เชื้อจีน  Miss Punyapron Chaujeen  
26367605008  นางสาวมัณยาภา ขำแก้ว  Miss Munnayapa Khamkaew  
36367605009  นางสาวลภัสรดา กลมพุก  Miss Lapathrada Klompuk  
46367605010  นางสาวสกุลณี อภัย  Miss Sakunnee Apai  
56367605011  นายไกรศร วันปุย  Mr. Krisorn. Wanpui  
66367605012  นายคุณากร สืบสายอ่อน  Mr. Khunakon Suepsaion  
76367605013  นายพีระศักดิ์ แคล้วสูงเนิน  Mr. Peerasak Klavsungnern  
86367605014  นายวสันตพรรษ อมรไพรศาล  Mr. Wasantaphat Amonphaisan