มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ แผน ก2 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16367422001  นางสาวนัชชา เกิดอินทร์  Miss Nadcha Kerdint  
26367422002  นางสาวบุญยพร อิงชาติเจริญ  Miss Boonyaporn Ingchadjaroen  
36367422003  นางสาวปิยพร ประสมทรัพย์  Miss Piyaporn Prasomsab  
46367422005  นางสาววรรณภา คุ้ยแคะ  Miss Wannapa Kuikae  
56367422006  นางสาวศิริวรรณ บัวโชติ  Miss Siriwan Buachote  
66367422007  นายกฤษณะ เนียมหอม  Mr. Kritsana Niamhom  
76367422008  นายธนาวุฒิ คำศรีสุข  Mr. Tanawut Kumsrisook  
86367422009  นายพิเชษฐ์ เชื้อมั่น  Mr. Phichate Chueman  
96367422022  นางสาวศิริปรียา ศิริสุนทร  Miss Siripreeya Sirisoonthon  
106367422032  นายศุภวิชญ์ จิราพงษ์  Mr. Supavich Jirapong