มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ แผน ข. กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16367422011  นางสาวกนกวรรณ ศรมณี  Miss Kanokwan Sornmanee  
26367422012  นางสาวกาญจนาพร วงศ์อาจ  Miss Kanjanaphorn Wongarj  
36367422013  นางสาวกุลวดี กุลสุนทร  Miss Kulwadee Kulsoontorn  
46367422014  นางสาวเกศรินทร์ วิงพัฒน์  Miss Kessarin Wingpat  
56367422015  นางสาวจตุพร ไกรกิจราษฎร์  Miss Jatuphon Kraikitrat  
66367422016  นางสาวญาณิศา ยอดสิน  Miss Yanisa Yodsin  
76367422017  นางสาวธนวรรณ พงษ์แตง  Miss Thanawan Pongtang  
86367422018  นางสาวนาฎอนงค์ พรวรรณะศิริเวช  Miss Natanong Phonwannasiriwath  
96367422019  นางสาวบุญซื่อ เพชรไทย  Miss Boonsue Peachthai  
106367422020  นางสาวบุษกร รังษีภโนดร  Miss Butsakorn Rungsipanodorn  
116367422021  นางสาวภมรรัตน์ กรุดธูป  Miss Pamonrat Krudtoop  
126367422022  นางสาวศิริปรียา ศิริสุนทร  Miss Siripreeya Sirisoonthon  
136367422023  นางสาวสุรภา เอมสกุล  Miss Surabha Eamsakul  
146367422024  นายกัมพล เพ็ชรล้อมทอง  Mr. Kumphon Phetlomthong  
156367422025  นายทิฏฐวัฒน์ คำเมือง  Mr. Tidtawat Kammuang  
166367422026  นายนเรศ คนหลัก  Mr. Nares Konluk  
176367422027  นายพิษณุ ยศหล้า  Mr. Phitsanu Yotla  
186367422028  นายพีรพงษ์ แสงแก้ว  Mr. Peerapong Sangkaew  
196367422029  นายศุภวิชญ์ มีศิริพันธุ์  Mr. Supawit Meesiripan  
206367422030  นายสรรพสิทธิ์ ชมภูนุช  Mr. Sanpasit Chompunutch  
216367422031  นายสันติ ปัญญา  Mr. Santi Panya  
226367422033  นางสาวทิวากร แสร์สุวรรณ  Miss Tiwakorn Sairsuwan  
236367422034  นางสาวศิรินดา สวนมาดี  Miss Sirinda Suanmadee