มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นวัตกรรมการสื่อสาร (Communication Innovation) แผน ก2 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16367624001  นายเจษฎา คงสัมมา  Mr. Jedsada Khongsumma