มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การศึกษาพิเศษ (Special Education) แบบ 2 (2.1) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16369105001  นางสาวปภารติยา ทะนิต๊ะ  Miss Papharatiya Tanita  
26369105002  นางศรัญญา ทับน้อย  Mrs. Sarunya Thabnoi  
36369105003  นางสาวสุจารี มีแดนไผ่  Miss Sucharee Meedanphai