มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คหกรรมศาสตร์ แบบ 2 (2.1) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16369208001  นางบุษรา สร้อยระย้า  Mrs. Bussara Soiraya  
26369208002  นางสาวอภิญญา มานะโรจน์  Miss Apinya Manarote  
36369208003  นางอภิรัติ โสฬศ  Mrs. Apirat Sorose