มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การวิจัยและประเมินทางการศึกษา (Educational Research and Evaluation) แบบ 2 (2.1) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16369124001  นางสาวสุกัญญา สีสมบา  Miss Sukanya Seesomba  
26369124002  นายศิลปชัย ฝั้นพะยอม  Mr. Sillapachai Fhunpayom  
36369124003  นายสุรศักดิ์ อุสาหะกานนท์  Mr. Surasak Usahakanon