มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ แบบ 2 (2.1) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16369422001  นางสาวกัลยารัตน์ วุฒิปรัชญานันท์  Miss Kalyarat Wutthiprachayanan  
26369422002  นางสาวจุฑาธิป ประดิพัทธ์นฤมล  Miss Chuthatip Pradipatnaruemol  
36369422003  นางณัทกวี ศิริรัตน์  Mrs. Nutkawee Sirirat  
46369422004  นางสาวนริศรา บำยุทธิ์  Miss Narissara Bumyut  
56369422006  นางสาวพิมพ์รดา ธรรมีภักดี  Miss Pimradar Tummeepukdee  
66369422007  ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุวดี พ่วงรอด  Acting Sub Lt. Yuvadee Phongrod  
76369422008  นางวิจิตตรา พ่วงท่าโก  Mrs. Wichittra Phuangthako  
86369422009  ร้อยเอกหญิงสุจิตรา คุ้มฉาย  Capt. Sujitra Khumchay  
96369422010  นางสาวอัชรี กุลบุตร  Miss Atcharee Kullaboot  
106369422011  นายจักร ศิริรัตน์  Mr. Jak Sirirat  
116369422012  นายไชยรัตน์ ศิรินคร  Mr. Chairat Sirinakhon  
126369422013  นายดนัย จันทร์สามเรือน  Mr. Danai Chansamruean  
136369422014  นายนันทพันธ์ คดคง  Mr. Nanthaphan Kodkong  
146369422015  นายพศิน พาณิชย์  Mr. Phasin Phanich  
156369422016  นายพัฒณปกรณ์ ดอนตุ้มไพร  Mr. Pattanaparkorn Dontumprai  
166369422017  นายพิพัฒน์ พันมา  Mr. Pipat Panma  
176369422019  นายภูริพงษ์ รัตนานิคม  Mr. Puripong Rattananikom  
186369422020  นายรุ่งโรจน์ ฝ้ายเยื่อ  Mr. Rungrote Faiyuea  
196369422021  พระครูสันติพนาทร (ศรศิริ โปร่งจิต)  Phrakhrusantipannathon Sornsiri Prongchit  
206369422022  พันจ่าเอกฉัตรชัย บัณฑิตรัตน์  CPO1 Chatchai Banditrat  
216369422023  นางสาวมัณฑนา หน่อแก้ว  Miss Mantana Norkaew