มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) บริหารธุรกิจ (Business Administration) แบบ 2 (2.1) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16369623002  นางสาวชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร  Miss Chayanan Sirikitsathian  
26369623003  นางสาวปิยะนุช พรหมประเสริฐ  Miss Piyanut Promprasert  
36369623004  นางสาวพลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ  Miss Ploynutcha Dechasetsiri  
46369623005  นางสาวหทัยรัตน์ มัตยะสุวรรณ  Miss Hatairat Mattayasuwan  
56369623006  นางสาวอัจฉรา กลิ่นจันทร์  Miss Autchara Klinchan  
66369623007  นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ  Mr. Thapakorn Kuljaroen  
76369623008  นายณรงศ์ชัย เขียวฤทธิรัตน  Mr. Narongchai Khiewritthirat  
86369623009  นายเดชา คำสุวรรณ  Mr. Decha Kamsuwan  
96369623010  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพนธ์ เพชระบูรณิน  Asst. Prof. Nipon Phetcharaburanin  
106369623011  นายบวรลักษณ์ เงินมา  Mr. Bovornluk Ngernma  
116369623013  นายวิญญู พันธ์โต  Mr. Winyu Punto  
126369623014  นายวิศิษฎ์ บิลมาศ  Mr. Wisit Binlamat  
136369623016  นายศิริพงษ์ เหมมั่น  Mr. Siripong Hemmun  
146369623017  นายสมศักดิ์ จินาพันธ์  Mr. Somsak Jinaphan  
156369623019  นายอดุลย์ศิริ สัตย์เจริญ  Mr. Adulsiri Satcharern  
166369623020  นางสาวมณีจันทร์ มาสูตร  Miss Maneejan Masoot