มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (Certificate for Practical Nursing) ป.ผู้ช่วยพยาบาล กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (Certificate for Practical Nursing) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16410802001  นางสาวกนกวรรณ เรืองฉาย  Miss Kanokwan Rueangchai  
26410802002  นางสาวกัลยกร คำทุม  Miss Kanyakorn Kamtum  
36410802003  นางสาวกาญจนา พรหมวงศ์  Miss Kanchana Phomwong  
46410802004  นางสาวกุลธิดา อินทวิมล  Miss Kuntida Inthawimon  
56410802005  นางสาวเกษราภรณ์ สังข์ศิริ  Miss Ketsaraphorn Sangsiri  
66410802006  นางสาวขวัญทิวา ผงคำ  Miss Khwanthiwa Pongkham  
76410802007  นางสาวจารุกร รัตนสามัคคี  Miss Jarukorn Rattanasamakkee  
86410802008  นางสาวจิดาภา พวงพันธ์  Miss Jidapa Phuangpan  
96410802009  นางสาวจีรภา คีรีพิพัฒน์  Miss Jerapa Keereepipat  
106410802010  นางสาวจีรวรรณ วินมา  Miss Jeerawan Winma  
116410802011  นางสาวจุฬารัตน์ จรุงพันธุ์  Miss Jurarat Jarungphan  
126410802012  นางสาวชนนิกานต์ กานนนวลแข  Miss Chonnikan Kanonnualkhae  
136410802013  นางสาวชรินรัตน์ อินหาดกรวด  Miss Charinrat Inhadkruad  
146410802014  นางสาวชลธิชา พันธุ์ผ่าน  -  
156410802015  นางสาวฐานิตา ดอกแก้ว  Miss Thanita Dokkaeo  
166410802016  นางสาวณัฐชา โง่นคง  Miss Natthacha Ngonkong  
176410802017  นางสาวณัฐธิดา ลาปา  Miss Natthida Lapa  
186410802018  นางสาวณัฐนรี เผ่าแจ้  Miss Natnaree Phaojae  
196410802019  นางสาวณัฐพร คชรินทร์  Miss Natthaphon Khodcharin  
206410802020  นางสาวณัฐวรรณ เจริญศรี  Miss Natthawan Charoensri  
216410802021  นางสาวทัศนีย์ แจ่มใสดี  Miss Thatsani Chaemsaidi  
226410802022  นางสาวธนวรรณ ยมเกิด  Miss Tanawan Yomkerd  
236410802023  นางสาวธวัลรัตน์ แดดขุนทศ  Miss Thawanrat Daedkuntod  
246410802024  นางสาวธัญญารัตน์ ศรีใส  Miss Thanyarat Srisai  
256410802025  นางสาวธัญวรรณ เภตรา  Miss Thanyawan Phetra  
266410802026  นางสาวธิดาพร ดำเนินคีรี  Miss Thidporn Damnoenkeeree  
276410802027  นางสาวนฤมล มิยา  Miss Naruemol Miya  
286410802028  นางสาวน้ำทิพย์ มังสังข์  Miss Namthip Mangsang  
296410802029  นางสาวน้ำฝน ทุมลา  Miss Numfon Thumla  
306410802030  นางสาวน้ำฝน ศรีสงกรา  Miss Namfon Srisongkra  
316410802031  นางสาวเนตรดาว ท้าวบุญลือ  Miss Netdaw Thaoboonlue  
326410802032  นางสาวบุษกร อินทิม  Miss Butsakorn Intim  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (Certificate for Practical Nursing) ป.ผู้ช่วยพยาบาล กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (Certificate for Practical Nursing) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336410802033  นางสาวปณิตา ลิ้มไพเราะ  Miss Panita Limphairo  
346410802034  นางสาวปรียาภรณ์ บัวแก้ว  Miss Preeyapon Boukeaw  
356410802035  นางสาวปวิชญา พลอยคุรฑ  Miss Pavichaya Ploykhrut  
366410802036  นางสาวปาริชาต โวหาร  Miss Parichat Woharn  
376410802037  นางสาวพรพิมล แถมยศ  Miss Pornpimol Taemyod  
386410802038  นางสาวพิลาพร กันกระโทก  Miss Philaphorn Kankarthok  
396410802039  นางสาวเพ็ญพิดา พุ่มรด  Miss Penpida Phumrod  
406410802040  นางสาวภัคจิรา จันทะคุณ  Miss Phatchira Chanthakhun  
416410802041  นางสาวมณีรัตน์ ประเสริฐสุข  Miss Maneerat Pasroedsuk  
426410802042  นางสาวมะลิวัลย์ -  Miss Maliwan -  
436410802043  นางสาวรวงข้าว จุ้ยโต  Miss Ruangkhaw Juito  
446410802044  นางสาวรัฐพร มั่งมูล  Miss Rattaporn Mangmool  
456410802045  นางสาวลีฬฆวรรณ พรมเทพอำนวย  Miss Lilelakawan Phromthepamnuay  
466410802046  นางสาววรรณพร โตมา  Miss Wannaphon Toma  
476410802047  นางสาววรารัตน์ ขันทะมาร  Miss Wararat Khantaman  
486410802048  นางสาววสุธา แสงกล้า  Miss Wasutha Sangkla  
496410802049  นางสาววันดี เกิดสุวรรณ์  Miss Wandee Koedsuwan  
506410802050  นางสาววาสนา ฆ้องบ้านโข้ง  Miss Watsana Khongbakhong  
516410802051  นางสาววิลาวัณย์ ศรีเมืองมอญ  Miss Wilawan Simueangmon  
526410802052  นางสาวศิริวรรณ ตรงต่อกิจ  Miss Siriwan Tongtokij  
536410802053  นางสาวศิริวรรณ หงษ์ยี่สิบสี่  Miss Siriwan Hongyeesibsse  
546410802054  นางสาวสายฝน -  Miss Saifon -  
556410802055  นางสาวสุทธิดา นิดเดือน  Miss Sutthida Nitduean  
566410802056  นางสาวสุพัศตรา วันทายนต์  Miss Suphatta Wanthayon  
576410802057  นางสาวเสาวลักษณ์ วินทะชัย  Miss Saowalak Wintachai  
586410802058  นางสาวอนัญญา พึ่งเขียวแหน่ง  Miss Ananya Phuengkhiaonaeng  
596410802059  นางสาวอรยา สิงห์ศรี  Miss Orraya Singsee  
606410802060  นางสาวอังคณา โชติอมรรัตน์  Miss Aungkhana Chotamornrat  
616410802061  นางสาวอัยยา พรรณอรรถ  Miss Aiya Phanoat  
626410802062  นางสาวอารียา อารีย์  Miss Areeya Aree  
636410802063  นางสาวอินธิรา แร่เงิน  Miss Intira Raengoen  
646410802064  นางสาวอุทัยรัตน์ แจ้งเล็ก  Miss Authairat Jaenglek  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (Certificate for Practical Nursing) ป.ผู้ช่วยพยาบาล กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (Certificate for Practical Nursing) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
656410802065  นายคมสัน สามพรรณพ่วง  Mr. Khomsan Samphanphuang  
666410802066  นายตุลยวัต ศิริวรรณ  Mr. Tunyawat Siriwan  
676410802067  นายธาดุศิษย์ เนตรธนู  Mr. Thadusit Nettanu  
686410802068  นายนเคน กรภัควรกุล  Mr. Naken Korapakworakun  
696410802069  นายปัญญาพล บัวลอย  Mr. Panyapol Bualoi  
706410802070  นายวรปรัชญ์ศรณ์ สอนสิงห์  Mr. Warapratsorn Sonsing  
716410802071  นายศวิล วรวุฒิคุณา  Mr. Sawin Uaorawutkhuna  
726410802072  นายสถาพร สายอ้น  Mr. Sathaphorn Saion  
736410802073  นางสาวจุฑามาศ ไชยเอม  Miss Chuthamat Chaiem  
746410802074  นางสาวชนิศา วงค์ศุภโชค  Miss Chanisa Wongsupachok  
756410802075  นางสาวณัฐกมล โขโลจวง  Miss Nattakamon Kholojoung  
766410802076  นางสาวณัฐธิดา อริยะศักดิ์สิทธิ์  Miss Nattihda Ariyasaksit  
776410802077  นางสาวทักษพร อรุณสินประเสริฐ  Miss Taksaporn Arunsinparsind  
786410802078  นางสาวธัญยชนก โตศรี  Miss Thanyachanok Tosri  
796410802079  นางสาวธัญรดา อาชีวะ  Miss Thanlada Archeewa  
806410802080  นางสาวธิดารัตน์ เชาว์กลาง  Miss Tidarat Chaoklang  
816410802081  นางสาวนงนภัส สังคะโห  Miss Nongnapat Sangkaho  
826410802082  นางสาวนงลักษณ์ ภู่กัน  Miss Nongluk Phukan  
836410802083  นางสาวน้ำฝน -  Miss Namfon -  
846410802084  นางสาวปัณฑิตา แบนไทย  Miss Panthita Baenthai  
856410802085  นางสาวผกามาศ ร้ายศรี  Miss Phakamas Raisri  
866410802086  นางสาวพรชิตา นุชสวาท  Miss Pornchita Nuchsawat  
876410802087  นางสาวเพ็ญพิชชา ไชยปัน  Miss Penpitcha Phnipan  
886410802088  นางสาวมณทาทิพย์ กันศิริ  Miss Montatip Gansiri  
896410802089  นางสาวยุพเรศ ศรีใจต๊ะ  Miss Yupharet Srijaita  
906410802090  นางสาวรัตนาภรณ์ สิงคำ  Miss Rattanaporn Singckum  
916410802091  นางสาวศศิกานต์ แก้วแสนสาย  Miss Sasikan Kaewsaensai  
926410802092  นางสาวเสาวคนธ์ เมืองวัง  Miss Saowakon Muangwang  
936410802093  นางสาวฐิติมา โพธิ์ศรี  Miss Thitima Phosri  
946410802094  นางสาวกุลการ ธนูศร  Miss Kullakarn Thanusorn  
956410802095  นางสาวเจนจิรา มีบุตร  Miss Janejira Meebut