มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การประถมศึกษา (Elementary Education) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education ) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412125001  นางสาวกัญญ์วรา เกตุสาคร  Miss Kanwara Ketsakorn  
26412125002  นางสาวกัญญาณัฐ คำแก่  Miss Kanyanat Khamkae  
36412125003  นางสาวกุลดา ยะคำ  Miss Kunlada Yakham  
46412125004  นางสาวจรัสแสง สนประเสริฐ  Miss Jaratsaeng Sonprasroeth  
56412125005  นางสาวจิตรานุช บุญเรือง  Miss Chittranut Bunrueang  
66412125006  นางสาวจุฑามณี ทองสว่างกิจ  Miss Jutarmanee Thongsawangkit  
76412125007  นางสาวชนัญชิดา ทองราช  Miss Chananchida Thongrat  
86412125008  นางสาวชนิดา ขวัญล้อม  Miss Chanida Khwanlom  
96412125009  นางสาวชินันพร อักขระ  Miss Chinunporn Akkara  
106412125010  นางสาวณิตา ถ้วยงาม  Miss Nita Tuayngam  
116412125011  นางสาวดารารมณ์ ใจปิง  Miss Dararom Jaiping  
126412125012  นางสาวทิพรัตน์ แคว้งใจ  Miss Thipparat Khwaengjai  
136412125013  นางสาวธิดา ต้นน้ำลำธาร  Miss Thida Tonnamlamthan  
146412125014  นางสาวนันทนัชชา พวงศรี  Miss Nantanutcha Phuangsri  
156412125015  นางสาวบังอร มันตาธรรม  Miss Bang-On Mantatham  
166412125016  นางสาวเบญจวรรณ อิทธิยศ  Miss Benjawan Itthiyot  
176412125017  นางสาวมนัสนันท์ เดชมา  Miss Manassanun Dachma  
186412125018  นางสาวมยุริญ วงศ์ชนิตว์กุล  Miss Mayurin Wongchanitkun  
196412125019  นางสาวศุภิกา มาคูณ  Miss Supika Makhoon  
206412125020  นางสาวสายสุดา ปีแจะ  Miss Saisuda Pichae  
216412125021  นางสาวสุจิณ แซ่ลี  Miss Sujin Saelee  
226412125022  นางสาวหทัยภัทร แป้นเมือง  Miss Hathaipat Paenmueang  
236412125023  นางสาวอัญชริกา เเซ่ลี  Miss Ancharika Saelee  
246412125024  นายชัยมงคล พรมดี  Mr. Chaimongkol Promdee  
256412125025  นายชัยวัฒน์ จูเที่ยง  Mr. Chaiwat Chuthiang  
266412125026  นายณัฐพล แซ่โซ้ง  Mr. Natthaphon Saesong  
276412125027  นายดนุนันท์ ขวานใส  Mr. Danunan Khwansai  
286412125028  นายเดชดนัย วทันย์พนากุล  Mr. Detdanai Wathunphanakul  
296412125029  นายนัทธพงศ์ สิงหล้า  Mr. Natthaphong Singla  
306412125030  นายปุณกรรณ์ วงค์เถื่อน  Mr. Punnakan Wongthuean  
316412125031  นายอภิเชษฐ์ ทองสุข  Mr. Aphichet Thongsuk  
326412125039  นางสาวณัฐพร วงษ์อำนาจ  Miss Natthaporn Wongamnat