มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การประถมศึกษา (Elementary Education) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education ) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412125032  นางสาวกชกร ตระกูลวนาสุข  Miss Kotchakorn Trakunwanasuk  
26412125033  นางสาวกัญญารัตน์ เถื่อนด้วง  Miss Kanyarat Thueanduang  
36412125034  นางสาวจิราภา จีนรัตน์  Miss Jirapa Jeenrat  
46412125035  นางสาวโชติกา คำใบ  Miss Chotika Kumbai  
56412125036  นางสาวฐานิดา พันอะ  Miss Thanida Phuna  
66412125037  นางสาวฐิติยา ยงจอหอ  Miss Thitiya Yongjoho  
76412125038  นางสาวณัฐนรี อภัยโส  Miss Natnaree Apaiso  
86412125040  นางสาวนพรัตน์ หวังครอบกลาง  Miss Noppharat Hwangkrobklang  
96412125041  นางสาวนริศรา ดวงอุประ  Miss Naritsara Duangupra  
106412125042  นางสาวนันทิตา กระต่ายจันทร์  Miss Nanthita Kratayjan  
116412125043  นางสาวนิดา ตาปิ๋วเครือ  Miss Nida Tapiokhrua  
126412125044  นางสาวบุณยาพร นาแซง  Miss Bunyaphon Nasaeng  
136412125045  นางสาวปริยาภัทร แก้วเข้ม  Miss Priyaphat Kaewkem  
146412125046  นางสาวปัณฑิตา ยาทา  Miss Panthita Yatha  
156412125047  นางสาวพรศิลา ทองทา  Miss Phonsila Thongtha  
166412125048  นางสาวพัชราพร เถื่อนเทียม  Miss Patcharaporn Thuentiam  
176412125049  นางสาวพัชรินทร์ เพ็ชรรัตน์  Miss Patcharin Phetcharat  
186412125050  นางสาวพุทธรักษา สอนตัน  Miss Phuttharaksa Sontan  
196412125051  นางสาวแพรวา ประพันธ์  Miss Phraewa Praphan  
206412125052  นางสาวศศิประภา มีศิลป์  Miss Sasipapar Mesin  
216412125053  นางสาวศิริประภา ราชาเดช  Miss Siriprapa Rachadech  
226412125054  นางสาวศุภาพิชญ์ อุประปุ้ย  Miss Supapich Uprapui  
236412125055  นางสาวสิรามล เงินทอง  Miss Siramon Ngoenthong  
246412125056  นางสาวอมรรัตน์ ชัยโยธา  Miss Amonrat Chaiyotha  
256412125057  นางสาวอารียา ใสกระจ่าง  Miss Areeya Saikrajang  
266412125058  นายฐิตินันท์ สุขศรี  Mr. Titinan Suksri  
276412125059  นายธนพล อิ่มอรชร  Mr. Tanapon Im-Orachon  
286412125060  นางสาวเสาวลักษณ์ รุ่งสัมฤทธิ์  Miss Saowaluk Rungsamrit