มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) จิตวิทยาและการแนะแนว (Psychology and Guidance) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412108001  นางสาวกวินธิดา โพธิ์เตี้ย  Miss Kawinthida Photia  
26412108002  นางสาวกาญจนาพร กำพลวิน  Miss Kanchanaporn Kampolwin  
36412108003  นางสาวจารุนันท์ มั่นคง  Miss Jarunan Mankhong  
46412108004  นางสาวเจนจิรา สงเคราะห์ถิ่น  Miss Jenjira Songkrothin  
56412108005  นางสาวฐาปนา บุตรศรี  Miss Thapana Butsri  
66412108006  นางสาวณิชนันท์ รุนกระโทก  Miss Nitchanun Runkrathok  
76412108007  นางสาวทิวาพร คำผอง  Miss Tiwaporn Khamphong  
86412108008  นางสาวธนพร พนมประทีป  Miss Thanaphon Phanompratheep  
96412108009  นางสาวธิดาภรณ์ ใจจิตร  Miss Tidaporn Jaijit  
106412108010  นางสาวนัชชา พรมนัน  Miss Natcha Phomnan  
116412108011  นางสาวปนัดดา ชาญเขตการ  Miss Panatda Chankhetkan  
126412108012  นางสาวปวันรัตน์ ยิ้มประดิษฐ์  Miss Prawanrat Yimpradit  
136412108013  นางสาวปองมาดา จ้ายเกิด  Miss Pongmada Jaykerd  
146412108014  นางสาวพัทธนันท์ อินทโชติ  Miss Pattanun Intachot  
156412108015  นางสาวพิชญาภัค อยู่มา  Miss Phitchayapak Youma  
166412108016  นางสาวพิยดา ศรีนาเมือง  Miss Phiyada Srinamuang  
176412108017  นางสาวภัทรวิมล โสนะชัย  Miss Pattaravimon Sonachai  
186412108018  นางสาวรุ่งนภา คงลาภนวลแข  Miss Rungnapa Khonglapnualkhae  
196412108019  นางสาววชิราภรณ์ ทัพวัฒนะ  Miss Wachiraphon Thapwatthana  
206412108020  นางสาวสิรามล วงษ์สวัสดิ์  Miss Siramol Wongsawat  
216412108021  นางสาวสุกฤตา ยุทธยง  Miss Sukitta Yutthayong  
226412108022  นางสาวสุภัทรา ฐานสีมี  Miss Supattha Thanseemee  
236412108023  นางสาวอลิศา เสือนุ่ม  Miss Alisa Sueanum  
246412108024  นางสาวอาทิตยา ทองจันทร์  Miss Arthittaya Thongjan  
256412108025  นายธีรดนย์ ปานทิม  Mr. Teeradon Pantim  
266412108026  นายปิยะ จันทร์แจ้ง  Mr. Piya Chanchaeng