มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412103001  นางสาวกิตติยา ทองนาค  Miss Kittiya Thongnak  
26412103002  นางสาวจิราภา บารมี  Miss Chirapa Baramee  
36412103003  นางสาวจิรารัตน์ คำพีระ  Miss Jirarat Kampira  
46412103004  นางสาวชญาดา สิงห์สม  Miss Chayada Singsom  
56412103005  นางสาวชลิตา แสงหล้า  Miss Chalita Sangla  
66412103006  นางสาวฐิติพร โพธิ์ทอง  Miss Thitiphorn Phothong  
76412103007  นางสาวณัชชา ทับยา  Miss Natcha Thapya  
86412103008  นางสาวทัศวัลย์ อุดมา  Miss Thudsawan Audma  
96412103009  นางสาวธัญญลักษณ์ สุขวัฒน์  Miss Thunyaluk Sukkwat  
106412103010  นางสาวนริศรา สิงหา  Miss Narisara Singha  
116412103011  นางสาวเนตรนภา พฤกตาล  Miss Netnapha Phruektal  
126412103012  นางสาวเบญจมาศ แซ่โล่  Miss Benjamas Saelo  
136412103013  นางสาวปนัดดา ยอดวิจารณ์  Miss Panadda Yodvijan  
146412103014  นางสาวปานวาด คงปันนา  Miss Panwad Khongpanna  
156412103015  นางสาวพรชิตา เมฆบังวัน  Miss Pornchita Mekbungwan  
166412103016  นางสาวพัชราภา แสนบุญศิริ  Miss Phatcharapha Sanboonsiri  
176412103017  นางสาวภัทรนันท์ ทองวัน  Miss Phattaranan Thongwan  
186412103018  นางสาวมณฑิตา บวบมี  Miss Monthita Baubmee  
196412103019  นางสาวมาติกา เวฬุวนาโชค  Miss Matika Weruwanachok  
206412103020  นางสาวรัตนาภรณ์ สายทอง  Miss Rattanaporn Saithong  
216412103021  นางสาววิภาวี มันพร้าว  Miss Wiphawi Mamphrao  
226412103022  นางสาววิมลรัตน์ อุ๊ดจิ๋ว  Miss Wimonrat Autjiw  
236412103023  นางสาววิลาสินี ซอมขุนทด  Miss Wilasini Somkhuntod  
246412103025  นางสาวศศินิภา กมลรัตน์  Miss Sasinipha Kamonrat  
256412103026  นางสาวสุดารัตน์ ทับยัง  Miss Sudarat Thapyang  
266412103027  นางสาวสุธารัช อร่ามศรี  Miss Sutharat Aramsri  
276412103028  นางสาวสุพัตรา อ่อนกำมา  Miss Suphatta Onkamma  
286412103029  นางสาวสุรารักษ์ พุทธศร  Miss Surarak Phutthasorn  
296412103030  นางสาวอมราพร แป้นเกิด  Miss Ammaraphon Paenkoed  
306412103055  นางสาวศิริพร แซ่เจี่ย  Miss Siriphorn Saechia