มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412103024  นางสาวศรีสุดา สามงามไกร  Miss Seesuda Samngamkrai  
26412103031  นางสาวกนกพร ไชยสัตย์  Miss Kanokporn Shaiyasak  
36412103032  นางสาวกนกภรณ์ จีระดิษฐ์  Miss Kanokporn Chiradit  
46412103033  นางสาวกนกวรรณ จีระดิษฐ์  Miss Kanokwan Chiradit  
56412103034  นางสาวกัญญาภรณ์ ปั้นผ่อง  Miss Kanyaporn Panpgong  
66412103035  นางสาวกัลยารัตน์ พรมรักษา  Miss Kanyarat Phomraksa  
76412103037  นางสาวจันทร์ธิดา จานฉิมมา  Miss Janthida Janchimma  
86412103038  นางสาวจุฑามาศ ม่วงแนม  Miss Juthamat Moungnam  
96412103039  นางสาวชนจันทร์ แก้วค้ำ  Miss Chonchan Kaewkham  
106412103040  นางสาวชนากรานต์ คำชม  Miss Chanakran Kamchom  
116412103041  นางสาวณัฐธิดา กุลวงษ์  Miss Natthida Kullawong  
126412103042  นางสาวทิพย์วิมล สีตอง  Miss Tipwimon Seetong  
136412103043  นางสาวธัญชนก ก้อนคำ  Miss Thanchanok Konkham  
146412103044  นางสาวธารารัตน์ คลังเอี่ยม  Miss Thararat Khlangaiam  
156412103045  นางสาวนภัสวรรณ อภัยศรี  Miss Napatsawan Apaisri  
166412103046  นางสาวนันทชา สิงห์คำ  Miss Nantacha Singkham  
176412103047  นางสาวน้ำทิพย์ แซ่ซ้องจิตคุณธรรม  Miss Namthip Saezongjitkunnatam  
186412103048  นางสาวประภัสสร ราชขวัญ  Miss Paphatson Ratchakhwan  
196412103049  นางสาวปรีญาณี มีสีเมือง  Miss Preeyanee Meeseemaung  
206412103050  นางสาวปัญจพร เชื้อบุญมี  Miss Panjaporn Chueabunmi  
216412103051  นางสาวพรชิตา ปักษา  Miss Pornchita Paksa  
226412103052  นางสาวพลอยไพลิน รอดแก้ว  Miss Ploypailin Rodkaew  
236412103053  นางสาวรวินท์นิภา แสงอินทร์  Miss Rawinnipa Sang-In  
246412103054  นางสาวรินรดา ใหม่สูงเนิน  Miss Rinrada Maisungnoen  
256412103056  นางสาวสวรส อรรณพานุรักษ์  Miss Saovaros Anapanurak  
266412103057  นางสาวสุภัทรา ว่องวิการ  Miss Suphattha Wongwikan  
276412103058  นางสาวสุวนันต์ ปานยิ้ม  Miss Suwanan Panyim  
286412103059  นางสาวอภิชญา สนธิเณร  Miss Apichaya Sonthinene  
296412103060  นางสาวอภิญญา อิสสระ  Miss Aphinya Aitsara