มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412103036  นางสาวกาญจนา โลหะเวช  Miss Kanjana Lohawech  
26412103061  นางสาวกมลชนก แก้วกล่ำ  Miss Kamonchanok Kaewklam  
36412103062  นางสาวกุลณัฐ ตรงต่อกิจ  Miss Kunlanat Trongtorkij  
46412103063  นางสาวเขมมิกา ยาสมุทร  Miss Khemmika Yasamut  
56412103064  นางสาวจินตนา ศรีเกษ  Miss Jintana Stigat  
66412103065  นางสาวชมพูนุท สีนวน  Miss Chompoonut Seenuan  
76412103066  นางสาวชลิตา กิติยานุภาพ  Miss Chalita Kitiyanuphap  
86412103067  นางสาวโชติกา จันทร์มีเทศ  Miss Chotika Junmeetes  
96412103068  นางสาวนภัสสร แก้วล้อม  Miss Naphatson Kaewlom  
106412103069  นางสาวนันท์นภัส มณีท่าโพธิ์  Miss Nannapas Management  
116412103070  นางสาวน้ำทิพย์ เพ็ชรจินดา  Miss Namthip Phetchinda  
126412103071  นางสาวนุษบา วงศ์สันติกูล  Miss Nutsaba Wongsantikul  
136412103072  นางสาวบุญนพิน แซ่ท้าว  Miss Boonnaphin Saethao  
146412103073  นางสาวเบญจมาศ เก่งกลาง  Miss Benchamat Kengklang  
156412103074  นางสาวปิยธิดา แก้วคุ้ม  Miss Piyatida Keawkum  
166412103075  นางสาวปิยธิดา แก้วแจ่ม  Miss Piyatida Kaewjam  
176412103076  นางสาวพรรษนารี สืบทายาท  Miss Pansanaree Sebtayad  
186412103077  นางสาวพิณฐรัตน์ ใจโพธิ์  Miss Phintharat Chaipho  
196412103078  นางสาวเพ็ญนภา เพชรดอนทอง  Miss Pennapa Phetdontong  
206412103079  นางสาวแพรทองแท้ มนัสตรง  Miss Pharethongthae Manattrong  
216412103080  นางสาวภัทราพร แก้วใหญ่  Miss Phattaraporn Kaewyai  
226412103081  นางสาวรินรดา แม่งมา  Miss Rinrada Maengma  
236412103082  นางสาววรัญญา ตุงคะศิริ  Miss Waranya Tungkhasiri  
246412103083  นางสาววาสนา กันยาประสิทธิ์  Miss Wadsana Kanyaprasit  
256412103084  นางสาวศุภนิดา สินเส็ง  Miss Suphanida Sinseng  
266412103085  นางสาวศุภากร ไชยสถาน  Miss Supakorn Chaisathan  
276412103086  นางสาวสุภาภรณ์ สอนวันนา  Miss Suphaphorn Sonwanna  
286412103087  นางสาวสุวรรณรัตน์ แสงสุวรรณ์  Miss Suwannarat Saengsuwan  
296412103088  นางสาวอรอนงค์ สุขเจริญ  Miss Onanong Sukcharoen