มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412112001  นางสาวกนกวรรณรัตน์ หายทุกข์  Miss Kanokwannarat Haithuk  
26412112002  นางสาวกัญญาณัฐ คำนิล  Miss Kanyanat Khamnin  
36412112003  นางสาวกัญญาณัฐ ผุยเพชรพุ้ย  Miss Kanyanat Phuiphetphui  
46412112004  นางสาวจรรยาพร ศรีประกอบ  Miss Chanyaphon Sriprakob  
56412112005  นางสาวจรรยารัตน์ จันทร์พันธ์  Miss Chanyarat Chanphan  
66412112006  นางสาวณัชณิชา ไพบูลย์กสิกรรม  Miss Nutnicha Paiboonkasikum  
76412112007  นางสาวทิพานัน เกตุจุ้ย  Miss Thipanan Ketjui  
86412112008  นางสาวธิมาพร กันนา  Miss Thimaporn Kanna  
96412112009  นางสาวนฤมล สุริยศ  Miss Naruemol Suriyot  
106412112010  นางสาวนิภาวรรรณ คีรีแก้ว  Miss Nipawan Keereekaew  
116412112011  นางสาวนิลาวัลย์ รุ่งเรือง  Miss Nilawan Rungrueang  
126412112012  นางสาวปาริตา ดอกกุหลาบ  Miss Parita Dokkulab  
136412112013  นางสาวพชรพันธุ์ ยอดบุษดี  Miss Phacharaphan Yotbutdi  
146412112014  นางสาวพัชราภรณ์ วิบูลย์กุล  Miss Patcharaporn Wiboolkul  
156412112015  นางสาวพิชยา อ่องแดง  Miss Pichaya Ongdang  
166412112016  นางสาวแพรพลอย สิทธิราช  Miss Praeploy Sitthirach  
176412112017  นางสาวภัครมัย แก้วเมืองกลาง  Miss Phakkharamai Kaeomueangklang  
186412112018  นางสาวยุพารัตน์ โคตรเมืองคูณ  Miss Yuparat Khotmueangkhun  
196412112019  นางสาวรัตติกาล พุ่มไม้  Miss Rattikarn Pummai  
206412112020  นางสาวรุ่งนภา บัวทอง  Miss Rungnapa Buathong  
216412112021  นางสาวเรณุมาศ พรมสี  Miss Renumat Promsee  
226412112022  นางสาววิลาสินี เงินกลั่น  Miss Wilasinee Ngoenklan  
236412112023  นางสาวศิรินันท์ สิงห์ฆ้อง  Miss Sirinan Singkhong  
246412112024  นางสาวสราวดี จันทร์แจ้ง  Miss Sarawadee Janjaeng  
256412112025  นางสาวสุจินดา แสนแทน  Miss Sujinda Saenthaen  
266412112026  นางสาวอภิชญา เรืองคำ  Miss Aphichaya Ruangkham  
276412112027  นางสาวอรพินท์ จุลบุตร  Miss Orapin Junlabut  
286412112028  นายเจษฎาภรณ์ เกิดป้อม  Mr. Jesadaporn Kerdpom  
296412112029  นายพีรวัฒน์ จันทร์ชื่น  Mr. Phirawat Junchuen  
306412112030  นายศุภวัฑฒ์ ใจเอื้อ  Mr. Suphawat Jaioua