มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412112031  นางสาวขรินทร์ทิพย์ เนาวิรัตน์  Miss Karinthip Naowirat  
26412112032  นางสาวจันทนา อาจสมจิตร  Miss Jantana Artsomjit  
36412112033  นางสาวจิรนันท์ จางวางคง  Miss Chiranan Changwangkhong  
46412112034  นางสาวชลธิชา สัตย์ธรรม  Miss Cholthicha Sattham  
56412112035  นางสาวธนัชชา ทองอยู่  Miss Tanatcha Thongyoo  
66412112036  นางสาวธัญวรัตม์ รีบเร่งดี  Miss Thanwarat Reeprengdee  
76412112037  นางสาวธิรดา เฟยคำ  Miss Thirada Foeikham  
86412112038  นางสาวนนทยา นรดี  Miss Nonthaya Noradee  
96412112039  นางสาวนภัสสรณ์ ตันเฮง  Miss Napassorn Tanhang  
106412112040  นางสาวนริศรา แก้วป้องปก  Miss Narissara Kaewpongpok  
116412112041  นางสาวนิภาพร ชื่นบางบ้า  Miss Nipapon Chuenbangba  
126412112042  นางสาวปิยะธิดา คงหนองลาน  Miss Piyatida Kongnonglan  
136412112044  นางสาวภรณ์ลดา กล่อมแก้วเจริญ  Miss Pornlada Klomkaewcharon  
146412112045  นางสาวภัสสร แก้วเสถียร  Miss Passorn Keawsatean  
156412112046  นางสาวรัตนาวดี แสงเงิน  Miss Rattanawadee Saengngern  
166412112047  นางสาวศลิษา ภาคภูมิ  Miss Salisa Pakpoom  
176412112048  นางสาวสุชาวดี เคนเพ็ชรแสง  Miss Suchawadee Kenpechsaeng  
186412112050  นางสาวสุธัญชนก มีพยุง  Miss Sutunchanok Meephayung  
196412112051  นางสาวสุภาวดี มักน้อย  Miss Suphawadee Muknoi  
206412112052  นางสาวอรัญตา พินทอง  Miss Arunyata Phinthong  
216412112053  นางสาวอริยา หมอกใหม่  Miss Ariya Morkmai  
226412112054  นางสาวอสมาภรณ์ แก้วทุ่ง  Miss Asamaphorn Kaewthung  
236412112055  นายกรรชนิพล อ้นมี  Mr. Kanchanipon Onmee  
246412112056  นายเจษฎาภรณ์ ศรีสม  Mr. Chetsadaphon Srisom  
256412112057  นายณัฐวุฒิ เชื้อผู้ดี  Mr. Natthawut Chueapudee  
266412112058  นายนัธทวัฒน์ พุ่มสุวรรณ์  Mr. Natthawat Phumsuwan  
276412112059  นายพันธุ์ธัช เนตรสังข์  Mr. Pantas Natsang