มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412113001  นางสาวกชมน สายแวว  Miss Kotchamon Saiwaew  
26412113002  นางสาวกษิรา จับฟั่น  Miss Kasira Jubfun  
36412113003  นางสาวกัญชรส หมูจุน  Miss Kancharot Moojoon  
46412113004  นางสาวจันทนา ซ่งสกุลชัย  Miss Janthana Songsakulchai  
56412113005  นางสาวจิณณพัต ซาห์เนอร์  Miss Chinnaphat Zahner  
66412113006  นางสาวจิดาภา สระทองดี  Miss Chidapha Sathongdi  
76412113007  นางสาวชนัญญา เป้รอด  Miss Chananya Perod  
86412113008  นางสาวชมพูนุช ศรีสุธรรม  Miss Chompoonuch Srisuthum  
96412113009  นางสาวดนิตา พัทนีสุภนิช  Miss Danita Phuttanisupanitch  
106412113010  นางสาวนลินนิภา วงศ์อามาตย์  Miss Nalinnipa Wongarmat  
116412113011  นางสาวปฏิพร ติฐานะ  Miss Patiporn Tithana  
126412113012  นางสาวปิยะธิดา คำเครื่อง  Miss Piyatida Khamkhrueang  
136412113013  นางสาวพัชราภรณ์ เกียรติภูมิโสภณ  Miss Patcharaporn Kiedtipoomsopon  
146412113014  นางสาวเพ็ชราภรณ์ เหลี่ยมไทย  Miss Phetcharaporn Liamthai  
156412113015  นางสาวรัติยากร คำปอม  Miss Rattiyakon Khampom  
166412113016  นางสาววรรณรัตน์ สุขศิริ  Miss Wannarat Suksiri  
176412113017  นางสาวศศิพิมพ์ ชื่นโพธิ์ใช้  Miss Sasipim Chuenpochai  
186412113018  นางสาวสิรินดา นิตย์มี  Miss Sirinda Nitmee  
196412113019  นางสาวสิริมา บรรทึก  Miss Sirima Bantuk  
206412113020  นางสาวสุจิตราภา มีทา  Miss Sujitrapa Meeta  
216412113021  นางสาวอรษา แสนสุข  Miss Orasa Saensuk  
226412113022  นางสาวอรุณวรรณ เจริญสุข  Miss Arunwan Charoensuk  
236412113023  นายคเชนท์ มีดา  Mr. Kachen Meeda  
246412113024  นายณัฐวุฒิ เพ็งสืบ  Mr. Natthawut Phengsuep  
256412113025  นายเมธิน ขุนทอง  Mr. Methin Khunthong  
266412113026  นายรัฐศาสตร์ เหมืองแดง  Mr. Ratthasat Muangdaeng  
276412113027  นายศุภชัย เหล็กสิงห์  Mr. Supachai Leksing  
286412113028  นายอดิศักดิ์ พ่วงพร้อม  Mr. Adisak Phuangphrom  
296412113029  นายอภิชาติ พันโสดา  Mr. Apichat Punsoda  
306412113039  นางสาวนัทธมน ครูเกษตร  Miss Nattamon Krukaset