มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412113030  นางสาวกนิษฐา คณทา  Miss Kanittha Khonta  
26412113031  นางสาวขวัญข้าว ปลาเงิน  Miss Khwankhao Plangern  
36412113032  นางสาวจิราพัชร สอนเพ็ชร  Miss Jiraphat Sonphet  
46412113033  นางสาวจุลนัฐ พุกำพันธ์  Miss Junlanat Pukampan  
56412113034  นางสาวชนัดดา ชัยอินทร์  Miss Chanadda Chaiin  
66412113035  นางสาวชลธร พุ่มจันทร์  Miss Chonlatorn Phumchan  
76412113036  นางสาวณิชกานต์ อ่อนศรี  Miss Nichakan Onsri  
86412113037  นางสาวธัญชนก ถองทอง  Miss Thunchanok Thongthong  
96412113038  นางสาวธัญชนก สุดโสภาคีรี  Miss Thanchanok Sudsopakeeree  
106412113040  นางสาวปุณยาพร สุจันทร์  Miss Poonyaporn Sujan  
116412113041  นางสาวพัชรินทร์ เกิดประดิษฐ์  Miss Patcharin Kredpradit  
126412113042  นางสาวพิพานันท์ ทองศรีจันทร์  Miss Phipanun Thongsrijan  
136412113043  นางสาวรวิพร บัวแก้ว  Miss Rawiporn Buakaew  
146412113044  นางสาววรรณวลี จันทร์วงศ์  Miss Wanwalee Janwong  
156412113045  นางสาววรรณวิสา เกิดทอง  Miss Wanwisa Kerdthong  
166412113046  นางสาววราลักษณ์ จันทะวงษ์  Miss Waralak Chanthauaong  
176412113047  นางสาววิไลวรรณ ดาวเรือง  Miss Wilaiwan Daorueng  
186412113048  นางสาวศรัญญา ศรีแสน  Miss Saranya Srisaen  
196412113049  นางสาวศศิลักษณ์ พุ่มศรี  Miss Sasilak Poomsee  
206412113050  นางสาวสุจิตรา นักประพันธ์  Miss Suchitra Nakprapan  
216412113051  นางสาวสุธิชา แสงสุข  Miss Suthicha Saengsuk  
226412113052  นางสาวอนัญตา อยู่รักษา  Miss Anunyata Yooruksa  
236412113053  นางสาวอุทัยวรรณ ปันนา  Miss Uthaiwan Panna  
246412113054  นายธีรศักดิ์ วิจิตรเนตร  Mr. Threerasak Wijitnat  
256412113055  นายปธานิน แสงมณี  Mr. Patanin Seangmanee  
266412113056  นายวิศรุต พรมเวียง  Mr. Wisarut Promwiang  
276412113057  นายวุฒิไวทย์ พรมเวียง  Mr. Wuttiwai Promwiang  
286412113058  นายสมยศ พุฒลบ  Mr. Somyot Putlob