มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สังคมศึกษา (Social Studies) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412120001  นางสาวกฤติยากรณ์ สารมะโน  Miss Kittiyakorn Sanmano  
26412120002  นางสาวจุฑาพัชร ฐานโพธิ์  Miss Juthaphat Thanpo  
36412120003  นางสาวเจนลิตา ปานคง  Miss Chenlita Pankhong  
46412120004  นางสาวณัฐวดี อุดมเกตุ  Miss Nattawadee Udomket  
56412120005  นางสาวธัญลักษณ์ ทองศรีจันทร์  Miss Thanyalak Thongseejan  
66412120006  นางสาวน้ำทิพย์ คำเขียว  Miss Namthip Khamkhiao  
76412120007  นางสาวเนตรนรินทร์ เย็นจิตร  Miss Netnarin Yenjit  
86412120008  นางสาวประภัสรา กาหล  Miss Praphatsara Kahol  
96412120009  นางสาวพรพิไล ธูปเรือง  Miss Phonphilai Thuprueang  
106412120010  นางสาวพิยดา แซ่วื่อ  Miss Piyada Saewue  
116412120011  นางสาวฟราฮาน่า จันทร์โต  Miss Frahana Janto  
126412120012  นางสาวภทรพรรณ มาระวัง  Miss Phattharaphan Marawang  
136412120013  นางสาวรุ่งนภาภรณ์ ปิ่นดี  Miss Rungnaphapon Pindee  
146412120014  นางสาววนัชพร กระแบกหอม  Miss Wanachaporn Krabakhom  
156412120015  นางสาววสุนันท์ นกนาค  Miss Wasunan Noknak  
166412120016  นางสาวสุภัสสรา สิงห์วี  Miss Suphatsara Singwee  
176412120017  นางสาวอรพิณ ใจราษฎร์  Miss Orapin Chairat  
186412120018  นางสาวอัจฉรา บุญสอง  Miss Adchara Bunsong  
196412120019  นางสาวอารียา นาเชียงทอง  Miss Areeya Nachtangthong  
206412120020  นายกิตติพศ สอนเม่น  Mr. Kittiphot Sonmen  
216412120021  นายคณิศร บุญโส  Mr. Khanisorn Bunso  
226412120022  นายจักรพงษ์ ลาป้อม  Mr. Jakkaphong Lapoom  
236412120023  นายชนินทร์ ปรีทุ่ง  Mr. Chanin Preethung  
246412120024  นายธนวัฒน์ ช่วยบุญ  Mr. Thanawat Chuayboon  
256412120025  นายนวพล รอดภัย  Mr. Nawapol Rodpai  
266412120026  นายปฏิพัทธ์ พิมพา  Mr. Phatiphat Phimpha  
276412120027  นายปรัชญาทวี สีชมภู  Mr. Pratchayathawee Sichomphu  
286412120028  นายอมรเทพ กางพรม  Mr. Amornthep Kangprom