มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สังคมศึกษา (Social Studies) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412120029  นางสาวกรกนก บุญมาคำ  Miss Kornkanok Bunmakham  
26412120030  นางสาวกันตินันท์ เชาวลิต  Miss Kantinun Chaowalit  
36412120031  นางสาวกาญจนา เทษาวงค์  Miss Kanchana Thesawong  
46412120032  นางสาวจีรภา ด้วงบาง  Miss Jeerapa Duangbang  
56412120033  นางสาวชลธิชา เอี่ยมชื่น  Miss Chonthicha Aiamchuen  
66412120034  นางสาวธนพร ทิพย์มาลา  Miss Tanaporn Tipmala  
76412120035  นางสาวธัญชนก ไชยูปถัมภ์  Miss Thanchanok Chaiyupatam  
86412120036  นางสาวปภาวรินทร์ โต่นวุธ  Miss Papawarin Tonwut  
96412120037  นางสาวพิมพ์ชนก อินทะรังษี  Miss Pimchanok Intarungsee  
106412120038  นางสาววริษา ชูชาวนา  Miss Warisa Chuchawna  
116412120039  นางสาวศิริประภา มาวัน  Miss Siriprapa Mawan  
126412120040  นางสาวศุภาพิชญ์ อ่วมแก้ว  Miss Suphaphit Aumkaew  
136412120041  นางสาวสิรภัทร แสนมา  Miss Sirapath Sanma  
146412120042  นางสาวสิริยากร ชูเพชร  Miss Siriyakorn Chuphet  
156412120043  นางสาวสิริวิภา อ่ำปลั่ง  Miss Siriwipha Amplang  
166412120044  นางสาวสุธีกานต์ คำตุ้ย  Miss Suteekan Kumthui  
176412120045  นางสาวสุรภา ชินสิทธิ์  Miss Surapha Chinasit  
186412120046  นางสาวสุวนันท์ แซ่หว้า  Miss Suwanan Saehwa  
196412120047  นางสาวอังคณา รักการ  Miss Aungkana Lakkan  
206412120048  นายจิรัฐธภาค มณีธรรม  Mr. Chirattapak Mancetham  
216412120049  นายนราวิชญ์ หลักแหลม  Mr. Narawit Laklaem  
226412120050  นายปฏิภาณ รัตนศรีรังกูล  Mr. Patiphan Rattanasrirangkun  
236412120051  นายปริยวัฒน์ ดาสนม  Mr. Pariyawat Dasanom  
246412120052  นายรัฐพงษ์ สมบัน  Mr. Rattapong Sombon  
256412120053  นายวรายุ โลหะเวช  Mr. Warayu Lohawet  
266412120054  นายศิริโชค สิงหา  Mr. Sirichok Singha  
276412120055  นายอภิเดช ภักดี  Mr. Aphidech Phakdee