มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ดนตรีศึกษา (Musics Education) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412109001  นางสาวณิชนันท์ อินทร์ประเสริฐ  Miss Nichanan Inprasert  
26412109002  นางสาวนภัสสร เสือมี  Miss Naphatsorn Sueamee  
36412109003  นางสาวรัตนากร ทองอยู่  Miss Rattanakon Thongyu  
46412109004  นางสาววรรณนิภา ภูมิโคกรักษ์  Miss Wannipa Phumkhokrak  
56412109005  นางสาวศดานันท์ แขวกระทุ่ม  Miss Sadanan Khaewkrathum  
66412109006  นางสาวศิวพร สิทธิวงศ์  Miss Siwaphorn Sitthiwong  
76412109007  นางสาวหัทญา สุดแท้  Miss Hutthaya Sutthae  
86412109008  นายกฤษณะ หันประเสริฐ  Mr. Kritsana Hanprasoet  
96412109009  นายก้องภพ แก้วศรี  Mr. Kongphob Kaewsri  
106412109010  นายชลนที ใจเพชรเจริญ  Mr. Chonnathi Chaiphetcharoen  
116412109011  นายณัฐภัทร บัวกล่อม  Mr. Natthaphat Buaklom  
126412109012  นายณัฐวุฒิ บัวเขียว  Mr. Nattawut Buakhiew  
136412109013  นายณัฐวุติ จันทขาว  Mr. Nattawut Chantakhao  
146412109014  นายเดชาธร เพ็ชร์พลอย  Mr. Dachatorn Phetploy  
156412109015  นายทวีโชค อินทพงษ์  Mr. Taweechok Inthaphong  
166412109016  นายธนพล ศรีสุข  Mr. Thanapol Seesook  
176412109017  นายธนากร เพชรบูรณ์ปี้  Mr. Thanakorn Phetchabunpee  
186412109018  นายนรากร สุขหาญ  Mr. Narakon Sukhan  
196412109019  นายปุญญพิพัฒน์ ใจอินยศ  Mr. Poonyapipat Jaiinyos  
206412109020  นายภานุวัฒน์ สุวรรณยี่  Mr. Phanuwat Suwannayi  
216412109021  นายภูธเนศ นาคสวาท  Mr. Phuthanet Naksawat  
226412109022  นายภูวารินทร์ มาอาจ  Mr. Puwarin Ma-Ard  
236412109023  นายวรปรัชญ์ กลัดอยู่  Mr. Woraprat Gludyoo  
246412109024  นายวีรเดช ทองน้อย  Mr. Weeradet Thongnoi  
256412109025  นายศุภกร ฝ่ายสีลา  Mr. Supakorn Faysilla  
266412109026  นายสุวัสส์ วรรณธนันต์ชัย  Mr. Suwas Wanthanachai  
276412109053  นางสาวชณิกรานต์ ม่วงสะอาด  Miss Chanikran Muangsaard