มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ดนตรีศึกษา (Musics Education) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412109027  นางสาวนิศา มีแสง  Miss Nisa Meeseang  
26412109028  นางสาวเพิ่มทรัพย์ แก้วกสิกรรม  Miss Phoemsap Kaewkasikam  
36412109029  นางสาวมนต์นภา เจียวรัมย์  Miss Monnapa Jeawrum  
46412109030  นางสาวรพีพรรณ สุขประเสริฐ  Miss Raphiphan Sukprasoet  
56412109031  นางสาววรัญญา โสภณภูมิปัญญา  Miss Waranya Sophonphumpanya  
66412109032  นางสาวศิริลักษณ์ แก้วกลม  Miss Sirilak Kaewklom  
76412109033  นางสาวสุชาดา สนทิม  Miss Suchada Sonthim  
86412109034  นายจิรพัฒน์ แวงวรรณ  Mr. Jiraphat Waengwan  
96412109035  นายชนพัฒน์ พัฒนเกษร  Mr. Chonnaphat Phatthanakasorn  
106412109036  นายชนะชน สอนเสนา  Mr. Chanachon Sonsena  
116412109037  นายฐิติพงค์ ราชพรม  Mr. Titipong Radchapom  
126412109038  นายณัฐวุฒิ เกษเพชร  Mr. Nattawut Ketpet  
136412109039  นายธนวัต สุขดี  Mr. Thanawat Sukdee  
146412109040  นายธันวา แจ้งจำรัส  Mr. Thanwa Chaengchamras  
156412109041  นายธีรพงศ์ พรมเจริญ  Mr. Teerapong Phomcharoen  
166412109042  นายธีรภัทร แก้วเคลือบ  Mr. Theeraphat Kaewkueb  
176412109043  นายนัทพงศ์ พูลสวัสดิ์  Mr. Nattaphong Phunsawat  
186412109044  นายนิติพงษ์ วงษ์ภักดี  Mr. Nitiphong Wongpakdee  
196412109045  นายพงศกร วรรณสุข  Mr. Pongsakorn Wannasuk  
206412109046  นายพรหมนิมิตร มีจันทร์  Mr. Promnimit Meechan  
216412109047  นายรณชัช สุขประเสริฐ  Mr. Ronnachat Sukprasert  
226412109048  นายรเมศวร์ สนโต  Mr. Rames Sonto  
236412109049  นายวัชรพงษ์ แสงมะลิ  Mr. Watcharaphong Saenmail  
246412109050  นายวัชรพล แสงมะลิ  Mr. 0   
256412109051  นายอนันตชา สุขแก่น  Mr. Anantacha Sukkaen  
266412109052  นายอัศวเทพ หมอนทอง  Mr. Ausawathep Montong