มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คณิตศาสตร์ (Mathematics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412106001  นางสาวกัญญาณัฐ กาวิระเดช  Miss Kanyanat Kawiradet  
26412106002  นางสาวกัลยรัตน์ คงรอด  Miss Kanyarat Khongrod  
36412106003  นางสาวกานดา นิวรณ์  Miss Kanda Niworn  
46412106004  นางสาวกานต์พิชชา แสงแก้ว  Miss Kanpitcha Saengkaeo  
56412106005  นางสาวจันทร์จิรา หิวคง  Miss Chanjira Hiwkong  
66412106006  นางสาวชามาวีร์ สุขจิตร  Miss Chamavee Sukjit  
76412106007  นางสาวณัจฉรียา ศรีสุนาครัว  Miss Natchariya Srisunakuaw  
86412106008  นางสาวณิชกุล เจริญดี  Miss Nichakul Charoendee  
96412106009  นางสาวณิชารีย์ จันทะคูณ  Miss Nichari Chanthakhun  
106412106010  นางสาวธันย์ชนก นิชนันท์คุณากร  Miss Thanchanok Nichanankhunakon  
116412106011  นางสาวธิดารัตน์ พลบุญ  Miss Thidarat Ponboon  
126412106012  นางสาวปราชญา คุ่ยต่วน  Miss Pratchaya Kuytuan  
136412106013  นางสาวปรียานุช สุขดี  Miss Preeyanut Sukdee  
146412106014  นางสาวภาพตะวัน พงษ์พานิช  Miss Paptawan Pongpanich  
156412106015  นางสาวลออง สุนทรชัย  Miss Laoong Sonthonchai  
166412106016  นางสาววรรณนิษา ปัญญาประสิทธิ์  Miss Wannisa Panyaprasit  
176412106017  นางสาววรัมพร นวลอยู่  Miss Waramporn Nuanyoo  
186412106018  นางสาวสงกรานต์ อ่องเกษม  Miss Songkran Ongaksem  
196412106019  นางสาวอรนุช ฟองจางวาง  Miss Oranuch Fongjangwang  
206412106020  นางสาวอัจฉรา มูลสุข  Miss Achara Moonsuk  
216412106021  นางสาวอัศนี แซ่ลี  Miss Oatsani Saelee  
226412106022  นางสาวอำพิกา บุดดา  Miss Amphika Budda  
236412106023  นายกิรวัตน์ อินต๊ะเสน  Mr. Kirawat Intasean  
246412106024  นายชัชวาล ชัยเมือง  Mr. Chatchawan Chaimueang  
256412106025  นายณรงค์ฤทธิ์ ใจทน  Mr. Narongrit Chaithon  
266412106026  นายณัฐนนท์ ทองประพันธุ์  Mr. Natthanon Thongprapan  
276412106027  นายณัฐวุฒิ ชมส่าน  Mr. Nattawut Chomsan  
286412106028  นายธนโชติ สีแนม  Mr. Thanachot Seenam  
296412106029  นายวีรยศ มีมา  Mr. Veerayos Meema  
306412106030  นายศิรัสฐิพงศ์ ต๊อดแก้ว  Mr. Sirattipong Thotkaew