มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คณิตศาสตร์ (Mathematics) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412106031  นางสาวจันทร์ฉาย บุญยืน  Miss Janchai Boonyuen  
26412106032  นางสาวจิรภัทร ไฮงาม  Miss Jiraphat Haingam  
36412106033  นางสาวจีระวรรณ ทิวพงษ์งาม  Miss Jeerawan Thiopogngnam  
46412106034  นางสาวณัฏฐณิชา กังวาล  Miss Natthanicha Kangwan  
56412106035  นางสาวณิชมน พวงกลิ่น  Miss Nidchamon Phuangklin  
66412106036  นางสาวนรินทร อ้นสอน  Miss Narintorn Onson  
76412106037  นางสาวนิตยา ขำวงศ์  Miss Nittaya Khamwong  
86412106038  นางสาวนิลนภา อุ่นจันทร์  Miss Ninnapha Aunjan  
96412106039  นางสาวบุณยาพร คล้ายแสง  Miss Bunyapon Klaisaeng  
106412106040  นางสาวปนิตา สงสัย  Miss Panita Songsai  
116412106041  นางสาวปวันรัตน์ ทัศนวิลาศ  Miss Pawanrat Thatsanawilart  
126412106042  นางสาวพรพิมล คุ้มดี  Miss Pornpimon Khumdee  
136412106043  นางสาวเพ็ญนภา เข็มครุธ  Miss Phennapha Khemkhrut  
146412106044  นางสาวแพรพลอย ฤทธิ์เรืองชัย  Miss Praeploy Ritrueangchai  
156412106045  นางสาวมนธิดา อยู่มา  Miss Monthida Yooma  
166412106046  นางสาวรัตนาภรณ์ ชั่งคง  Miss Rattanaporn Changkong  
176412106047  นางสาววิภาวี ธิดา  Miss Wipawe Thida  
186412106048  นางสาวศิรินทิพย์ ยอดปรึกษา  Miss Sirintip Yodprueksa  
196412106049  นางสาวศิริพร ทักท้วง  Miss Siriphon Thakthuang  
206412106050  นางสาวสุธินี เขียวสีห์  Miss Suthinee Chiaosi  
216412106051  นายกิตติทัต มวลคำลา  Mr. Kittitat Mualkhumla  
226412106052  นายจิรโชติ ขอบใจ  Mr. Jirachot Khobjai  
236412106053  นายนฤพนธ์ ทองเชย  Mr. Naruepon Thongchoey  
246412106054  นายปัญญพัฒน์ ศรีนาราง  Mr. Panyaphat Srinarang  
256412106055  นายพิสิษฐ์ ศิริวัฒนกุลรติ  Mr. Pisit Siriwattanakulrati  
266412106056  นายรามภูมิ สัยโมส  Mr. Rammaphum Saimot  
276412106057  นายวิชญ์พงศ์ คงทัน  Mr. Widchapong Khongthan  
286412106058  นายศักดิธัช เพ็ญสิน  Mr. Sakdithat Phensin  
296412106059  นายศุภกร แก้วเพิ่ม  Mr. Supakron Kaewperm  
306412106060  นายศุภวิชญ์ เถื่อนแท้  Mr. Suphawist Thueanthae