มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์ทั่วไป (General Science) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412118001  นางสาวกฤษณา แซ่หลอ  Miss Kritsana Saelor  
26412118002  นางสาวชลธิชา วังนัยกุล  Miss Chonticha Wangnaikul  
36412118003  นางสาวฐิติมา สิงห์กวาง  Miss Titima Singkwang  
46412118004  นางสาวณิชกานต์ แสนคำ  Miss Nitchakan Sankham  
56412118005  นางสาวธนาทิพย์ เดชประพฤติ  Miss Tanathip Dechprapuet  
66412118006  นางสาวธนาภรณ์ แซ่ลี  Miss Thanaporn Saelee  
76412118007  นางสาวปณิตา ผะอบเหล็ก  Miss Panita Phaoplek  
86412118008  นางสาวปิยะรัตน์ สีมา  Miss Piyarat Sima  
96412118009  นางสาวพรทิพย์ ปั้นช้าง  Miss Phonthip Panchang  
106412118010  นางสาวพัชรพร โสประดิษฐ์  Miss Patcharaporn Sopradit  
116412118011  นางสาวเพชรเกษร ศรีสุนทร  Miss Phetkesorn Srisunthorn  
126412118012  นางสาวภัทรพร พิมพิลา  Miss Pattaraporn Pimpila  
136412118013  นางสาวภัทรภร หิมพานต์  Miss Phattharaphon Himaphan  
146412118014  นางสาวเมธาพร เทียนแดง  Miss Maytaporn Thiandang  
156412118015  นางสาวรังสิมา แซ่ฟุ้ง  Miss Rangsima Saefung  
166412118016  นางสาววิจิตรา ปักษี  Miss Wijittra Paksee  
176412118017  นางสาวศิริพร ศิริพฤกษ์  Miss Siriphorn Siriphuek  
186412118018  นางสาวสาธิตา เย็นขัน  Miss Sathita Yankan  
196412118019  นางสาวสายฝน พึ่งเพี้ย  Miss Saifon Phuengphia  
206412118020  นางสาวสุกฤตา กาสีทอง  Miss Sukitta Kaseethong  
216412118021  นางสาวสุชาดา จันขะ  Miss Suchada Jankha  
226412118022  นางสาวสุทัตตา น้อยเกิด  Miss Suthatta Noikoet  
236412118023  นางสาวสุพรรษา ปัญจวรรณ์  Miss Supansa Pannjawan  
246412118024  นางสาวสุภาพร โสประดิษฐ์  Miss Supaporn Sopradit  
256412118025  นางสาวสุรัสสา บุญศิลป์  Miss Suratsa Boonsin  
266412118026  นายณัฐวุฒิ อ่อนบุญ  Mr. Natthawut Onbun  
276412118027  นายปัณณวรรธ ดียิ้ม  Mr. Punnawat Deeyim  
286412118028  นายพีรพัฒน์ ขาวเจริญ  Mr. Perapat Kavjoen  
296412118029  นายสมิทธัตถ์ แก้วมาคูณ  Mr. Samittouch Kaewmakhoon