มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์ทั่วไป (General Science) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412118030  นางสาวกรรณิการ์ แก้วอำไพ  Miss Kannika Kaowampai  
26412118031  นางสาวกัญญาณัฐ แก้วแวว  Miss Kanyanat Kaewwaew  
36412118032  นางสาวกัญญารัตน์ เหมลา  Miss Kanyarat Hemla  
46412118033  นางสาวจิราภา ประสพสุวรรณ  Miss Jirapa Prasopsuwan  
56412118034  นางสาวจิราภา สรรพคุณ  Miss Chirapha Sapphakhun  
66412118035  นางสาวจุฬาลักษณ์ ปานเกิด  Miss Juraluk Pankerd  
76412118036  นางสาวชลธิชา โมลา  Miss Chonthicha Mola  
86412118037  นางสาวชลิตา ขุนทรง  Miss Chalita Khunsong  
96412118038  นางสาวชีวาพร พวงทอง  Miss Cheewaporn Phuangthong  
106412118039  นางสาวณัฏฐกมล หมื่นรักษ์  Miss Nattakamon Muenrak  
116412118040  นางสาวณัฐพร จันทอง  Miss Natthaporn Jantong  
126412118041  นางสาวธิดารัตน์ สุพรมอินทร์  Miss Tidart Suporm  
136412118042  นางสาวบงกช พงษ์ภูษา  Miss Bongkoch Phongphusa  
146412118043  นางสาวบุญญรัตน์ คดคง  Miss Boonyarat Khodkhong  
156412118044  นางสาวภัทรดา สอนเวช  Miss Pattarada Sonwech  
166412118045  นางสาวมนีรัตน์ ลีคำ  Miss Maneerat Leekham  
176412118046  นางสาวเรือนแก้ว ภู่ขำ  Miss Rueankaeo Pukham  
186412118047  นางสาววรัญญา แก้วมิตร  Miss Waranya Kaewmitr  
196412118048  นางสาววริสรา ด้วงเฟื่อง  Miss Warisara Duangfueang  
206412118049  นางสาววิภาพร อ้นวิมล  Miss Wipaporn Onwimon  
216412118050  นางสาววิภาวี เภาบัว  Miss Wiphawee Paobua  
226412118051  นางสาวสุนิสา ด้วงตา  Miss Sunisa Duangta  
236412118052  นางสาวสุปรียา กระวน  Miss Supreeya Kawon  
246412118053  นางสาวอภิษฐา โตมี  Miss Apittha Tomee  
256412118055  นายณรงค์ศักดิ์ คำอ่าง  Mr. Narongsak Comang  
266412118056  นายรณชัย จันทร์บาง  Mr. Ronnachai Chanbang  
276412118057  นายสถาพร พันธ์มาก  Mr. Mr.Sathaporn Punmak