มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) พลศึกษา (Physical Education) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412111001  นางสาวเเพรพลอย เย็นเยือก  Miss Praeploy Yenyuek  
26412111002  นางสาวกัญญานุช โยมา  Miss Kanyanut Yoma  
36412111003  นางสาวจิตรานุช บุญทั่ง  Miss Chitranut Boontung  
46412111004  นางสาวจิราภา อาจเพ็ชร  Miss Jirapha Artphet  
56412111005  นางสาวจุฬาลักษณ์ ประสงค์  Miss Julalak Pasong  
66412111006  นางสาวชนาพร สุขชุ่ม  Miss Chanaporn Sukchum  
76412111007  นางสาวชลธิชา ด้วงหนองบัว  Miss Chonthicha Duongnongbua  
86412111008  นางสาวณัฐณิชา นุชเทียน  Miss Natnicha Nuchthien  
96412111009  นางสาวณัฐฤชา ทวีสัตย์  Miss Nattharuecha Thawisat  
106412111010  นางสาวปัณฑารีย์ กันทะเกตุ  Miss Pantaree Kantaket  
116412111011  นางสาวไพลิน ชิงชัย  Miss Phailin Chingchai  
126412111012  นางสาวศิริกาญดา รักขันทอง  Miss Sirikanda Rakkhanthong  
136412111013  นางสาวสุกัลยา คุ้ยงิ้ม  Miss Sukanya Khuingim  
146412111014  นายกำธร มิสใส  Mr. Kamthon Mitwai  
156412111015  นายจิรพัฒน์ มาปัด  Mr. Jiraphat Mapat  
166412111016  นายชนาธิป เกตุย้อย  Mr. Chanathip Ketyoi  
176412111017  นายณัฐวุฒิ รอดเจริญ  Mr. Nattawut Rodcharoen  
186412111018  นายธนกฤต ร่าเริง  Mr. Thanakrit Raroeng  
196412111019  นายธนวัฒน์ บุญยังมาก  Mr. Tanawat Bunyangmak  
206412111020  นายธนาดล อินพัน  Mr. Thanadol Inphan  
216412111021  นายธานินทร์ เเก้วปาน  Mr. Thanin Kaewpan  
226412111022  นายบุญยาลักษณ์ ชื่นอารมย์  Mr. Boonyalak Chuenarom  
236412111023  นายบุญฤทธิ์ ประทุมมา  Mr. Bunyarit Praitumma  
246412111024  นายปวเรศ ศรีมงคล  Mr. Pawares Srimongkol  
256412111025  นายปัณณวัฒน์ มีวิริยกุล  Mr. Pannawat Miwiriyakun  
266412111026  นายภูธเนศ ชุ่มชอบ  Mr. Putanate Chumchob  
276412111027  นายเมธัส จันทะคูณ  Mr. Methat Chanthakhun  
286412111028  นายรชานนท์ จุ้ยเอี่ยม  Mr. Rachanon Juilam  
296412111029  นายวรเมธ เพ็งเรือง  Mr. Woramet Pengrueng  
306412111030  นายอนุพล พูลพินิจ  Mr. Anuphon Phunphinit