มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) พลศึกษา (Physical Education) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412111031  นางสาวชลลดา บุตรเจริญ  Miss Chonlada Boodcharean  
26412111032  นางสาวชลิดา พุ่มพวง  Miss Chalida Pumphuang  
36412111033  นางสาวนิชธาวัลย์ เที่ยงธรรม  Miss Nitthawan Thiangtham  
46412111034  นางสาวปชาวดี ดิ้นสวัสดิ์  Miss Pachawadee Dinsawad  
56412111035  นางสาวปิยพร วังคีรี  Miss Piyapon Wangkeeree  
66412111036  นางสาวฟ้าประทาน พรมลา  Miss Fahprathan Phommala  
76412111037  นางสาววรรณิกา มีมาก  Miss Wannika Meemak  
86412111038  นางสาวศศิภา มารอด  Miss Sasipa Marod  
96412111039  นายกีรติ นาคหวัง  Mr. Keerati Nakwang  
106412111040  นายฉันท์ทัต เพ็งที  Mr. Chantat Pengtee  
116412111041  นายญาณวุฒิ โพธิ์ทอง  Mr. Yanawut Phothong  
126412111042  นายตุลาการ ศรีกระจ่าง  Mr. Tulakan Srikachang  
136412111043  นายธราดล ตาริยะ  Mr. Tharadon Tariya  
146412111044  นายธีรภัทร์ โพธิ์ขวัญ  Mr. Thiraphat Phokhwan  
156412111045  นายนพกูล แป้นน้อย  Mr. Noppakun Pannoi  
166412111046  นายบัณฑิต ชูจันทร์  Mr. Bandit Chuchan  
176412111047  นายภาคิณ ประกายสกุล  Mr. Phakhin Prakaysakun  
186412111048  นายภานุพงษ์ ศรีสวัสดิ์  Mr. Panupong Srisawat  
196412111049  นายภานุวัฒน์ โนรา  Mr. Phanuwat Nora  
206412111050  นายภีมพศ พรหมดี  Mr. Pimphot Promdee  
216412111051  นายภุชงค์ ศรีสวัสดิ์  Mr. Phuchong Sisawat  
226412111052  นายรัฐพล หอมมาลา  Mr. Rattapon Hommala  
236412111053  นายวิทวัส วงษ์ศิลา  Mr. Witthawat Wongsira  
246412111055  นายศราวุฒิ วรรณสิงห์  Mr. Sarawut Wannasing  
256412111056  นายศุภวิชญ์ กำเงิน  Mr. Supawit Kamngern  
266412111057  นายสุวัฒน์ แซ่ลี  Mr. Suwat Saelee  
276412111058  นายโสฬส อรทัด  Mr. Soltoh Orrathat  
286412111059  นายอดิสรณ์ วรรณสาร  Mr. Adisorn Wannasar