มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การศึกษาพิเศษ (Special Education) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412105001  นางสาวกุลนาถ แผ่นทอง  Miss Kunlanat Phaenthong  
26412105002  นางสาวจิรประภา พรมนิล  Miss Jiraprapha Promnin  
36412105003  นางสาวชนม์นิภา สุวรรณพรหม  Miss Chonnipa Suwannaprom  
46412105004  นางสาวฐิติมา แก่นวงษ์  Miss Thitima Kaenwong  
56412105005  นางสาวทิพย์วรา พะวารัมย์  Miss Thipwara Pawarum  
66412105006  นางสาวเนวิกา บุตรสีทา  Miss Nawika Bootseeta  
76412105007  นางสาวปราณปริยา เอี่ยมรอด  Miss Panpreeya Aiamrod  
86412105008  นางสาวปัณฑิตา ทองศร  Miss Pandita Thongsorn  
96412105009  นางสาวพรทิพย์ สร้อยมี  Miss Pronthip Soimee  
106412105010  นางสาวยุวดี พนาปานแก้ว  Miss Yuwadee Phanapankaew  
116412105011  นางสาววชิราภรณ์ ใจสุภาพ  Miss Wachirapron Jaisupap  
126412105012  นางสาววิรดา เงินอินต๊ะ  Miss Wirada Nguerninta  
136412105013  นางสาวสิริพิชญ์ญา เกตุบำรุง  Miss Siripitchaya Ketbumrung  
146412105014  นางสาวสิริวิมล สงชนะ  Miss Siriwimol Songchana  
156412105015  นางสาวสุกัญญา สิทธิยะ  Miss Sukanya Sitthiya