มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education) ควบเคมี กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412271001  นางสาวชุติมา เย็นฉ่ำ  Miss Chutima Yencham  
26412271002  นางสาวลลิตวดี ชวดสุวรรณ์  Miss Lalitwadee Choadsuwan  
36412271003  นางสาวสุภนิดา คำกัง  Miss Supanida Khamgang