มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education) ควบชีววิทยา กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412271004  นางสาวณัฏฐณิชา อินปัน  Miss Nattanicha Inpan  
26412271005  นางสาวปนัดดา ยศปัญญา  Miss Panadda Yospanya  
36412271006  นางสาวปาร์มมี่ พิกุนเงิน  Miss Pammee Pikulngern  
46412271007  นางสาววัลรภา ลาภประทุม  Miss Wamrapha Lapprathum  
56412271008  นายศุภวิชญ์ สุขศรี  Mr. Supawit Suksee