มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education) ควบคณิต กลุ่ม (Sec) 5
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412271010  นางสาวจริญญา หมื่นศิลา  Miss Jarinya Moensira  
26412271011  นางสาวจันทิรา ตันต๊ะ  Miss Jantira Tanta  
36412271012  นางสาวจันทิรา พยัคฆ์น้อย  Miss Chantira Payaknoi  
46412271013  นางสาวชลนิภา จักร์แก้ว  Miss Chonnipa Jakgaew  
56412271014  นางสาวณัฐชา เค้ามิม  Miss Nutcha Khaomim  
66412271015  นางสาวตุลยดา สิงหนาท  Miss Tunyada Singhanat  
76412271016  นางสาวนิษารัตน์ เพ่งพิศ  Miss Nisarat Phengphit  
86412271017  นางสาวพิชชาภรณ์ เพียรทอง  Miss Phitchaphon Phairthong  
96412271018  นางสาวเภตรา ฤทธิ์เดช  Miss Patra Ritdej  
106412271019  นางสาวศิริวิมล คล่องแคล่ว  Miss Siriwimon Klongklaew  
116412271020  นางสาวสุกัญญา ทองเชื้อ  Miss Sukanya Thongchuea  
126412271021  นางสาวสุกัญญา เบ็ญญรัตน์  Miss Sakanya Banyarut  
136412271022  นางสาวสุมินทร์ญา แก้วสุวรรณสิทธ์  Miss Suminya Kaewsuwansit  
146412271023  นางสาวอรปรียา ขจรไพร  Miss Onpriya Kajonpai  
156412271024  นายธนวัฒน์ ทับทิมพันธ์  Mr. Thanawat Tubtimpun