มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คณิตศาสตร์ (Mathematics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412207001  นางสาวเกศรินทร์ พุ่มนก  Miss Ketsarin Poomnok  
26412207002  นางสาวธิดารัตน์ แซ่ลี  Miss Thidarat Saelee  
36412207003  นางสาวพัชรวดี คำบุญ  Miss Phatcharawadee Kamboon  
46412207004  นางสาวศิริพร เจนไชย  Miss Siriporn Jenchai  
56412207005  นายชาญชัย เพชรสอาด  Mr. Chanchai Phetsaart  
66412207006  นายภัคพล เฝ้าหนองคู่  Mr. Phakkhaphon Faonongkhu  
76412207007  นายวงสกร สุคนธ์  Mr. Wongsakron Sukhon  
86412207008  นายวุฒิศักดิ์ วัฒนศัพท์  Mr. Wuttisak Wattanasab  
96412207009  นายอรรถพล อิ่มใจกล้า  Mr. Atthaphon Aimchaikla  
106412207010  นางสาวธีรนันท์ แย้มทัศน์  Miss Thiranan Yeamthat