มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ฟิสิกส์ (Physics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412230001  นางสาวกนกวรรณ จูหว้า  Miss Kanokwan Juwa  
26412230002  นางสาวกาญจนา ภุมมา  Miss Kanjana Phumma  
36412230003  นางสาวกาญจนาพร คุ้มจุ้ย  Miss Kanjanaphon Khumchui  
46412230004  นางสาวน้ำพลอย จูสิงห์  Miss Namphoi Chusing  
56412230005  นางสาวพิมพ์พิริยา ปานคำ  Miss Pimpiriya Pankhum  
66412230006  นายฐิติพงศ์ ขาวกลางดอน  Mr. Thitipong Khaoklangdon  
76412230007  นายพรพิพัฒน์ เพ็ชรพงษ์  Mr. Pornphiphat Phetphong  
86412230008  นายพิจักษณ์ ศรีสุระ  Mr. Phijak Srisura  
96412230009  นายอัมรินทร์ มูลสินทร์  Mr. Ammarin Munsin